Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

O Wydziale


Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu jest jednostką kształcącą na dwóch kierunkach. Kierunek pielęgniarstwo i kierunek ratownictwo medyczne – to zawody pełniące kluczowe role w systemie ochrony zdrowia. Praktyczny charakter realizowanych studiów na Wydziale przejawia się w dużej liczbie zajęć poświęconych kształtowaniu umiejętności praktycznych zarówno w warunkach symulowanych jak też w placówkach ochrony zdrowia.


Gwarantem dobrego przygotowania do zawodu jest nowoczesna infrastruktura koncentrująca się wokół Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Wyposażenie poszczególnych sal w środki dydaktyczne służące odwzorowaniu pomieszczeń szpitalnych jest bazą do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej. Dbałość o wysoką jakość realizacji poszczególnych przedmiotów przejawia się również w wyposażeniu innych pracowni dedykowanych prowadzonym kierunkom kształcenia np. pracownia mikrobiologii i biochemii, czy stół anatomiczny do realizacji zajęć z anatomii człowieka.


Kształcenie prowadzi kadra dydaktyczna, która łączy bogatą wiedzę teoretyczną ukierunkowaną na opiekę specjalistyczną, zaawansowaną praktykę pielęgniarską czy nauki kliniczne z przygotowaniem praktycznym. Nauczyciele podejmują wysiłki badawcze i dydaktyczne co przekłada się na prowadzenie zajęć w sposób nowoczesny i dostosowany do obecnych wymogów na rynku pracy.

Uśmiechnięta studentka pielęgniarstwa

Kierunki studiów


grupa studentów siedzi na korytarzu i czyta notatki

 

3-letnie studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE

3-letnie studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku PIELĘGNIARSTWO

2-letnie studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku PIELĘGNIARSTWO

 

Perspektywy rozwoju


Absolwent kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu to kompetentny fachowiec przygotowany do odpowiedzialnego i samodzielnego wykonywania zawodu z dziedziny medycyny, dysponujący umiejętnościami pozwalającymi na zatrudnienie zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej.


Nasi studenci aktywnie uczestniczą w ogólnoposlkich i międzynarodowych konferencjach naukowych, prezentując wyniki swoich indywidualnych i zespołowych badań. W Wydziale funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Naukowe GOMPHOSIS.

Aktywność naukowa w pracach kół naukowych, których charakter działalności jest zbieżny z kierunkiem studiów, przejawia się m.in. w realizowaniu własnych projektów badawczych, opracowywanych podczas spotkań członków poszczególnych Kół lub podczas wyjazdów  badawczych.

Ich wyniki prezentowane są podczas konferencji naukowych a następnie finalizowane publikacjami pokonferencyjnymi. Uczelniane organizacje studenckie realizują swoje cele wynikające z działalności statutowej, poprzez podejmowanie wielu działań i zadań na rzecz środowiska akademickiego jak również środowiska lokalnego.  

uśmiechnięci studenci stoją w kółku i trzymają się za ręce

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.