Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Zasady podejmowania studiów


Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach:

 

OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

jeżeli posiadają:

 1. obywatelstwo, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej;
 3. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.);
 4. status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. status małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie kwalifikacji na studia.

 


UWAGA: Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2-8 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1.


Z POMINIĘCIEM ZASAD REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych przez PUZ w Tarnobrzegu z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 4. decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej stypendystów;

decyzji administracyjnej Rektora Uczelni, jako:
– stypendyści strony polskiej,
– na zasadach odpłatności,
– bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
– jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
– jako stypendyści uczelni.

Wymagane dokumenty


Na I stopień studiów i jednolite studia magisterskie

Ankieta osobowa - wraz ze zdjęciem generowana jest z SIRK i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym.

Świadectwo dojrzałości – świadectw dojrzałości/ dyplomu IB/ dyplomu EB lub innego świadectwa uzyskanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania wraz z oryginałem do wglądu, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty;

Poświadczenie świadectwa zagranicznego uzyskanego poza granicami Polski  (oprócz dyplomu IB i świadectwa matury EB) w formie legalizacji lub apostille.

Aktualne zdjęcie - Wymagania dotyczące zdjęcia:

– plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe,

– maksymalna wielkość pliku 2 MB,

– zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Paszport lub dowód tożsamości UE - Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości (paszport lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej – dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej). W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza.

Dokument uprawniający do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat

1) paszport lub dowód osobisty obywatela UE, EFTA lub członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) zezwolenie na pobyt stały,
3) kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
4) status uchodźcy nadany w RP,
5) potwierdzenie korzystania z ochrony czasowej,
6) potwierdzenie korzystania z ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
7) certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
8) ważną Kartę Polaka lub decyzję o jej nadaniu nie starsza niż 3 miesiące,
9) decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia wydane przez ambasadę/konsulat RP,
10) potwierdzenie bycia małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11) decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy - w związku z okolicznościami z art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - wraz z kartą.

 

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego - Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie ważne na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmujące koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:

 • polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia w Polsce do wysokości 30 000 EUR. Jeżeli jest zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona;
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)* lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

*do podpisania umowy z NFZ potrzebne jest zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz dokument potwierdzający zameldowanie. W przypadku osób posiadających Kartę Polaka lub decyzję o potwierdzeniu polskiego pochodzenia składkę na NFZ może opłacać uczelnia

Zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie kandydatów z kierunku Pielęgniarstwo) - zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Certyfikat znajomości języka polskiego - Dokumentem potwierdzającym znajomość języka (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), jest:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. (Link do innej strony)
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim. 

Inne dokumenty które należy złożyć

 

Decyzja administracyjna wydana przez właściwego Kuratora Oświaty potwierdzająca uznanie zagranicznego świadectwa za równorzędne świadectwu dojrzałości wydawanemu w Polsce. Dokument dotyczy tylko kandydatów, których świadectwo nie może być uznane z mocy prawa.

Decyzja dyrektora NAWA - Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA, w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, powinny dostarczyć kopię decyzji. Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia w przypadku braku innej podstawy do podejmowania studiów bezpłatnie. 

Poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów -  Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. 

Kandydaci niepełnoletni - Osoby, które podczas składania dokumentów na studia nie mają skończonego 18. roku życia dodatkowo przedkładają dokumenty jak akt urodzenia (z tłumaczeniem) i oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów.

Pełnomocnictwo - Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu.

W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą, Uczelnia może zażądać od kandydata zaświadczenia, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpowiednio studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen dokumentów, o których mowa powyżej.

Na II stopień studiów 

Ankieta osobowa - wraz ze zdjęciem generowana jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym.

Dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem - Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, które  uprawniają do kontynuacji kształcenia na żądanym stopniu studiów w kraju wydania, zawierające wynik ukończenia studiów. Jeżeli kandydat ukończył studia i zdał wszystkie egzaminy, a czeka już tylko na wydanie dokumentu – może przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia. Zaświadczenie o ukończeniu studiów zawiera informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym, numer dyplomu, słownie określoną oceną na dyplomie oraz datę egzaminu dyplomowego. Zaświadczenie jest przyjęte z zastrzeżeniem, że w terminie 30 dni od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów kandydat przedkłada dyplom w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym, pod rygorem skreślenia z listy studentów.
Kandydat na studia II stopnia na kierunek pielęgniarstwo dostarcza oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
 


WAŻNE:

- Bez względu na posiadane uprawnienia, dyplom wydany za granicą musi zostać opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

- W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, można wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat.


Aktualne zdjęcie

Wymagania dotyczące zdjęcia:

– plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe,

– maksymalna wielkość pliku 2 MB,

– zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Paszport lub dowód tożsamości UE - Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości (paszport lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej – dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej). W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza. 

Dokument uprawniający do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat:

1) paszport lub dowód osobisty obywatela UE, EFTA lub członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) zezwolenie na pobyt stały,
3) kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
4) status uchodźcy nadany w RP,
5) potwierdzenie korzystania z ochrony czasowej,
6) potwierdzenie korzystania z ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
7) certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
8) ważna Kartę Polaka lub decyzję o jej nadaniu nie starsza niż 3 miesiące,
9) decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia wydane przez ambasadę/konsulat RP,
10) potwierdzenie bycia małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
11) decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy - w związku z okolicznościami z art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - wraz z kartą.

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego - Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie ważne na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmujące koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:

 • polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia w Polsce do wysokości 30 000 EUR. Jeżeli jest zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona;
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)* lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

*do podpisania umowy z NFZ potrzebne jest zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz dokument potwierdzający zameldowanie. W przypadku osób posiadających Kartę Polaka lub decyzję o potwierdzeniu polskiego pochodzenia składkę na NFZ może opłacać uczelnia

Zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie kandydatów z kierunku Pielęgniarstwo) - zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo

Certyfikat znajomości języka polskiego - Dokumentem potwierdzającym znajomość języka (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), jest:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. (Link do innej strony)
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim. 

Inne dokumenty które należy złożyć

Decyzja dyrektora NAWA - Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA, w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, powinny dostarczyć kopię decyzji. Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia w przypadku braku innej podstawy do podejmowania studiów bezpłatnie.

Poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów -  Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. 

Pełnomocnictwo - Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. 

W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą, Uczelnia może zażądać od kandydata zaświadczenia, że dyplom ukończenia studiów uprawnia w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia studiów II stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen dokumentów, o których mowa powyżej

Dokumenty zagraniczne - świadectwa, dyplomy


Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu - świadectwa maturalne i dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Bez tego nie będziemy mogli ich uwzględnić w rekrutacji na studia.


UWAGA !

Z powyższych wymogów zwolnione są jedynie dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).


Apostille to w uproszczeniu poświadczenie, że świadectwo/dyplom, którym posługujemy się jest autentyczny, dzięki czemu możliwe jest użycie go zagranicą. O klauzulę, która wydawana jest w formie pieczęci na dokumencie, bądź osobnego dokumentu, należy starać się w kraju wydania dokumentu.

Jeśli kraj, w którym był wydany dokument jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) to sprawdź gdzie powinieneś się udać by otrzymać apostille.

Legalizacja - jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Musisz się skontaktować z odpowiednią placówką dyplomatyczną i dowiedzieć się jak wygląda ten proces.

Uznanie świadectw - świadectwa zagraniczne uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie wydania dokumentu, które nie wymagają podejmowania żadnych czynności przed polskimi urzędami, bo są uznawane z mocy prawa:

 1. Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, działającą na terytorium lub w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

  Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach:
  Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 2. Dyplomy (IB) International Baccalaureate oraz dyplomy (EB) European Baccalaureate
 3. Objęte umowami międzynarodowymi.

Jeśli Twoje świadectwo nie kwalifikuje się do powyższych wymagań wówczas musisz ubiegać się o decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia. Zapoznaj się z szczegółami procedury Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Opłata


Opłata rekrutacyjna - wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 złotych.

 

Akty prawne


Przydatne strony internetowe


Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.