Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Zasady podejmowania studiów


OGÓLNE WARUNKI PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDOZIEMCÓW

 Na studia I stopnia lub jednolite magisterskie  mogą być przyjmowani kandydaci, którzy: legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

 Na studia II stopnia  przyjmowane będą osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym – zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej – za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

Świadectwo szkolne (maturalne)/dyplom szkoły wyższej muszą być zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem/dyplomem.

Wymagane dokumentyNa studia I stopnia i jednolite studia magisterskie:

Ankieta osobowa - wraz ze zdjęciem generowana jest z SIRK i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym.

Świadectwo dojrzałości – świadectw dojrzałości/ dyplomu IB/ dyplomu EB lub innego świadectwa uzyskanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania wraz z oryginałem do wglądu, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty;

Poświadczenie świadectwa zagranicznego uzyskanego poza granicami Polski  (oprócz dyplomu IB i świadectwa matury EB) w formie legalizacji lub apostille.

Aktualne zdjęcie - wymagania dotyczące zdjęcia:
 plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 297 pikseli lub większe,
 maksymalna wielkość pliku 2 MB,
 zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 maksymalna rozdzielczość 90-150 dpi.

W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Paszport lub dowód tożsamości UE - Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości (paszport lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej – dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej). 

Dokument uprawniający do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat:
 paszport lub dowód osobisty obywatela UE, EFTA, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 zezwolenie na pobyt stały,
 kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 status uchodźcy nadany w RP,
– potwierdzenie korzystania z ochrony czasowej,
– potwierdzenie korzystania z ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 ważną Kartę Polaka lub decyzję o jej nadaniu nie starsza niż 3 miesiące,
 decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia wydane przez ambasadę/ konsulat RP,
 potwierdzenie bycia małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy - w związku z okolicznościami z art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - wraz z kartą.

Pozostałe warunki
Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:
 posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
 posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

Uwaga!
Każdy student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia medycznego podczas pobytu w Polsce.
Studenci z krajów UE i EFTA są uprawnieni do korzystania za darmo z określonych usług medycznych, pod warunkiem, że posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Zastępczy EKUZ.
Studentom spoza krajów UE i EFTA zaleca się zakup prywatnego ubezpieczenia medycznego w kraju ich pochodzenia lub w Polsce. W przypadku braku ubezpieczenia korzystanie z usług medycznych jest płatne.
Więcej informacji znajduje się:    na stronie Narodowego Fundusz Zdrowia

Zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie kandydatów z kierunku Pielęgniarstwo) - zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Certyfikat znajomości języka polskiego

Kandydat legitymujący się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może podjąć studia, jeżeli potwierdzi znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, może podjąć studia w języku polskim, jeżeli znajduje się w jednej z nastepujacych sytuacji:
ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 -  Certyfikacja - NAWA
posiada certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. (Link do innej strony
posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie;

posiada na dyplomie IB lub EB wynik egzaminu z języka polskiego.

Inne dokumenty które należy złożyć:
Decyzja administracyjna wydana przez właściwego Kuratora Oświaty potwierdzająca uznanie zagranicznego świadectwa za równorzędne świadectwu dojrzałości wydawanemu w Polsce.
Dokument dotyczy tylko kandydatów, których świadectwo nie może być uznane z mocy prawa.
Decyzja dyrektora NAWA - osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA, w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, powinny dostarczyć kopię decyzji. Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia w przypadku braku innej podstawy do podejmowania studiów bezpłatnie. 
Kandydaci niepełnoletni - osoby, które podczas składania dokumentów na studia nie mają skończonego 18. roku życia dodatkowo przedkładają dokumenty jak akt urodzenia (z tłumaczeniem) i oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów.
Poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów -  Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:
polskiego tłumacza przysięgłego ( wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, );
tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, należy przetłumaczyć również ten dokument. 

Pełnomocnictwo - Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu. 

Kandydaci niepełnoletni - Osoby, które podczas składania dokumentów na studia nie mają skończonego 18. roku życia dodatkowo przedkładają dokumenty jak akt urodzenia (z tłumaczeniem) i oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów.

 

Na studia II stopnia:

Ankieta osobowa - wraz ze zdjęciem generowana jest z SIRK i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym.

Dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem - Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, które  uprawniają do kontynuacji kształcenia na żądanym stopniu studiów w kraju wydania, zawierające wynik ukończenia studiów. Jeżeli kandydat ukończył studia i zdał wszystkie egzaminy, a czeka już tylko na wydanie dokumentu – może przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia. Zaświadczenie o ukończeniu studiów zawiera informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym, numer dyplomu, słownie określoną oceną na dyplomie oraz datę egzaminu dyplomowego. Zaświadczenie jest przyjęte z zastrzeżeniem, że w terminie 30 dni od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów kandydat przedkłada dyplom w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym, pod rygorem skreślenia z listy studentów.
Kandydat na studia II stopnia na kierunek pielęgniarstwo dostarcza oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

WAŻNE:
 Bez względu na posiadane uprawnienia, dyplom wydany za granicą musi zostać opatrzony apostille lub poddany legalizacji.
W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, można wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat.

Aktualne zdjęcie - wymagania dotyczące zdjęcia:
 plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 297 pikseli lub większe,
 maksymalna wielkość pliku 2 MB,
 zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 maksymalna rozdzielczość 90-150 dpi.

W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Paszport lub dowód tożsamości UE - Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości (paszport lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej – dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej). 

Dokument uprawniający do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat:
 paszport lub dowód osobisty obywatela UE, EFTA, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 zezwolenie na pobyt stały,
 kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 status uchodźcy nadany w RP,
– potwierdzenie korzystania z ochrony czasowej,
– potwierdzenie korzystania z ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 ważną Kartę Polaka lub decyzję o jej nadaniu nie starsza niż 3 miesiące,
 decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia wydane przez ambasadę/ konsulat RP,
 potwierdzenie bycia małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy - w związku z okolicznościami z art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - wraz z kartą.

Pozostałe warunki
Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:
 posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
 posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

Uwaga!
Każdy student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia medycznego podczas pobytu w Polsce.
Studenci z krajów UE i EFTA są uprawnieni do korzystania za darmo z określonych usług medycznych, pod warunkiem, że posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Zastępczy EKUZ.
Studentom spoza krajów UE i EFTA zaleca się zakup prywatnego ubezpieczenia medycznego w kraju ich pochodzenia lub w Polsce. W przypadku braku ubezpieczenia korzystanie z usług medycznych jest płatne.
Więcej informacji znajduje się:   na stronie Narodowego Fundusz Zdrowia

Zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie kandydatów z kierunku Pielęgniarstwo) - zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Certyfikat znajomości języka polskiego
Kandydat legitymujący się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może podjąć studia, jeżeli potwierdzi znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, może podjąć studia w języku polskim, jeżeli znajduje się w jednej z nastepujacych sytuacji:
ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 -  Certyfikacja - NAWA
posiada certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. (Link do innej strony)
posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie;

posiada na dyplomie IB lub EB wynik egzaminu z języka polskiego.

Decyzja dyrektora NAWA - Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA, w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, powinny dostarczyć kopię decyzji. Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia w przypadku braku innej podstawy do podejmowania studiów bezpłatnie.

Poświadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów -  Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez: 
polskiego tłumacza przysięgłego ( wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, );
tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);
konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;
akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. 

Pełnomocnictwo - Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu.

Dokumenty zagraniczne - świadectwa, dyplomy


Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu - świadectwa maturalne i dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Bez tego nie będziemy mogli ich uwzględnić w rekrutacji na studia.


UWAGA !

Z powyższych wymogów zwolnione są jedynie dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).


Apostille to w uproszczeniu poświadczenie, że świadectwo/dyplom, którym posługujemy się jest autentyczny, dzięki czemu możliwe jest użycie go zagranicą. O klauzulę, która wydawana jest w formie pieczęci na dokumencie, bądź osobnego dokumentu, należy starać się w kraju wydania dokumentu.

Jeśli kraj, w którym był wydany dokument jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) to sprawdź gdzie powinieneś się udać by otrzymać apostille.

Legalizacja - jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Musisz się skontaktować z odpowiednią placówką dyplomatyczną i dowiedzieć się jak wygląda ten proces.

Uznanie świadectw - świadectwa zagraniczne uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie wydania dokumentu, które nie wymagają podejmowania żadnych czynności przed polskimi urzędami, bo są uznawane z mocy prawa:

  1. Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, działającą na terytorium lub w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

    Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach:
    Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
  2. Dyplomy (IB) International Baccalaureate oraz dyplomy (EB) European Baccalaureate
  3. Objęte umowami międzynarodowymi.

Jeśli Twoje świadectwo nie kwalifikuje się do powyższych wymagań wówczas musisz ubiegać się o decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia. Zapoznaj się z szczegółami procedury Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Opłata


Opłata rekrutacyjna - wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 złotych.

 

Akty prawne


Przydatne strony internetowe


Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.