Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Zasady podejmowania studiów


Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach:

OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

jeżeli posiadają:

  1. obywatelstwo, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz.2094 i 2399, z późn. zm.);
  4. status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6. ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. status małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie kwalifikacji na studia.

UWAGA: Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2-8 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1.

Z POMINIĘCIEM ZASAD REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
  2. umów zawieranych przez PUZ w Tarnobrzegu z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach,
  3. decyzji ministra;
  4. decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej stypendystów;
  5. decyzji administracyjnej Rektora Uczelni, jako:
   – stypendyści strony polskiej,
   – na zasadach odpłatności,
   – bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
   – jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
   – jako stypendyści uczelni.

Wymagane dokumenty


Na I stopień studiów i jednolite studia magisterskie

Ankieta osobowa - wraz ze zdjęciem generowana jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym.

Świadectwo dojrzałości - świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna).
O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie polskiej matury lub świadectwa czy innego dokumentu zagranicznego, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którym został wydany.

UWAGA! Dokumenty wydane poza Polską muszą być:

 • opatrzone apostille lub poddane legalizacji,
 • przetłumaczone na język polski (tłumaczenie poświadczone),
 • poddane procedurze uznania przez kuratora oświaty – w niektórych przypadkach. 

Apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski - świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajdziesz naciśnij w ten link. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone, jeśli kandydat składa dokumenty na studia w języku polskim. 
Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument. 

Aktualne zdjęcie
Wymagania dotyczące zdjęcia:
– plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe,
– maksymalna wielkość pliku 2 MB,
– zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Paszport lub dowód tożsamości UE - Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości (paszport lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej – dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej). W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza. Aby pobrać wzór pełnomocnictwa naciśnij w ten link
* W przypadku obywateli Unii Europejskiej, paszport (lub dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej) jest dokumentem, który stanowi podstawę do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za czesne.

Dokument uprawniający do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat - dokument uprawniający do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat, np.: Karta Polaka, Karta stałego pobytu, certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego - Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie ważne na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmujące koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:

 • polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia w Polsce do wysokości 30 000 EUR. Jeżeli jest zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona;
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)* lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

*do podpisania umowy z NFZ potrzebne jest zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz dokument potwierdzający zameldowanie. W przypadku osób posiadających Kartę Polaka lub decyzję o potwierdzeniu polskiego pochodzenia składkę na NFZ może opłacać uczelnia

Zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie kandydatów z kierunku Pielęgniarstwo) - zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo

Certyfikat znajomości języka polskiego - Dokumentem potwierdzającym znajomość języka (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), jest:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. (Link do innej strony)
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim. 

Inne dokumenty które należy złożyć

Decyzja o uznaniu świadectwa zagranicznego - Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia.
Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Kraje, z którymi Polska ma podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu wykształcenia: Białoruś, Chiny, Ukraina. W przypadku pozostałych krajów wymagana jest decyzja kuratora.
Świadectwa wydane w pozostałych państwach wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się po naciśnięciu na link

Decyzja dyrektora NAWA - Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA, w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, powinny dostarczyć kopię decyzji. Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia w przypadku braku innej podstawy do podejmowania studiów bezpłatnie.

Poswiadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów -  Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. 

Kandydaci niepełnoletni - Osoby, które podczas składania dokumentów na studia nie mają skończonego 18. roku życia dodatkowo przedkładają dokumenty jak akt urodzenia (z tłumaczeniem) i oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów.

Pełnomocnictwo - Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu

Na II stopień studiów 

Ankieta osobowa - wraz ze zdjęciem generowana jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym.

Dyplom ukończenia studiów - Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą zawierający wynik ukończenia studiów. Jeżeli kandydat ukończył studia i zdał wszystkie egzaminy, a czeka już tylko na wydanie dokumentu – może przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia. Zaświadczenie o ukończeniu studiów zawiera informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym, numer dyplomu, słownie określoną oceną na dyplomie oraz datę egzaminu dyplomowego. Zaświadczenie jest przyjęte z zastrzeżeniem, że w terminie 30 dni od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów kandydat przedkłada dyplom w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym, pod rygorem skreślenia z listy studentów.
Kandydat na studia II stopnia na kierunek pielęgniarstwo dostarcza oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
WAŻNE: bez względu na posiadane uprawnienia, dyplom wydany za granicą musi zostać opatrzony apostille lub poddany legalizacji.

Apostille lub legalizację dla dyplomu wydanego poza granicami Polski - Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille znajduje się tutaj. Przykładowo, jeśli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego musi zostać przetłumaczone.
Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego poza Polską. Należy ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Aktualne zdjęcie
Wymagania dotyczące zdjęcia:
– plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe,
– maksymalna wielkość pliku 2 MB,
– zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Paszport lub dowód tożsamości UE - Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości (paszport lub – w przypadku obywateli Unii Europejskiej – dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej). W przypadku wpisu przez pełnomocnika, również należy mieć przy sobie kopię dokumentu kandydata, nie musi być ona tłumaczona ani potwierdzona przez notariusza. Aby pobrać wzór pełnomocnictwa naciśnij w ten link
* W przypadku obywateli Unii Europejskiej, paszport (lub dowód tożsamości obywatela Unii Europejskiej) jest dokumentem, który stanowi podstawę do podejmowania studiów stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za czesne.

Dokument uprawniający do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat - dokument uprawniający do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat, np.: Karta Polaka, Karta stałego pobytu, certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego - Wszyscy cudzoziemcy, aby podjąć studia muszą posiadać ubezpieczenie ważne na co najmniej pierwszy rok studiów na terenie Polski i obejmujące koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:

 • polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia w Polsce do wysokości 30 000 EUR. Jeżeli jest zawarta za granicą musi zostać przetłumaczona;
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego(NFZ)* lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

*do podpisania umowy z NFZ potrzebne jest zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz dokument potwierdzający zameldowanie. W przypadku osób posiadających Kartę Polaka lub decyzję o potwierdzeniu polskiego pochodzenia składkę na NFZ może opłacać uczelnia

Zaświadczenie lekarskie (dotyczy wyłącznie kandydatów z kierunku Pielęgniarstwo) - zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo

Certyfikat znajomości języka polskiego - Dokumentem potwierdzającym znajomość języka (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), jest:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. (Link do innej strony)
 • świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim. 

Inne dokumenty które należy złożyć

Decyzja dyrektora NAWA - Osoby, które podejmują studia jako stypendyści programów NAWA, w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji stypendialnej, powinny dostarczyć kopię decyzji. Brak decyzji może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat za studia w przypadku braku innej podstawy do podejmowania studiów bezpłatnie.

Poswiadczone tłumaczenie wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów -  Dla studiów prowadzonych w języku polskim, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Jeśli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument. 

Kandydaci niepełnoletni - Osoby, które podczas składania dokumentów na studia nie mają skończonego 18. roku życia dodatkowo przedkładają dokumenty jak akt urodzenia (z tłumaczeniem) i oświadczenie rodzica dotyczące zgody na podjęcie studiów.

Pełnomocnictwo - Kandydat, który nie może wpisać się na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży dokumenty w jego imieniu

Opłata


Opłata rekrutacyjna - wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 złotych.

 

Akty prawne


Przydatne strony internetowe


Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.