Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Rektor


dr hab. Anna Szylar, prof. ucz.

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz.

Rektor

rektor@puz.tarnobrzeg.pl


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Pokój nr 24A

Godziny przyjęć:

Środa 10.00 – 11.30


Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich - kierunek historia, na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletnich studiów doktoranckich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W 2002 roku uzyskała stopień naukowy doktora, a  w 2013 roku doktora habilitowanego. W Uczelni pracuje od początku jej powstania w  2001 roku, najpierw jako wykładowca i starszy wykładowca, następnie jako profesor uczelni, pełniąc w latach  2007-2008 funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki, a od 2016 roku Prorektora ds. Rozwoju i Badań Naukowych. W 2020 roku została wybrana Rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na kadencję 2020-2024. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii autorskich i książek pod redakcją. Przygotowała kilkanaście recenzji wydawniczych książek autorskich, w tym awansowych, oraz kilkadziesiąt artykułów publikowanych w opracowaniach zbiorowych i czasopismach naukowych. Doświadczenie organizacyjne obejmuje pełnienie funkcji i pracę w licznych zespołach zadaniowych działających na Uczelni, pracę w zespołach eksperckich powoływanych przez MNiSW, współpracę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, organizację konferencji, seminariów oraz realizację projektów badawczych naukowych i szkoleniowych. Łączy doświadczenie zawodowe zdobyte w oświacie, doskonaleniu kadry nauczycielskiej i szkolnictwie wyższym z pracą naukową, zarządzaniem Uczelnią oraz aktywnością w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach działających na rzecz lokalnego środowiska.

Prorektorzy


dr hab. Paweł Maciaszczyk, prof. ucz.

dr hab. Paweł Maciaszczyk, prof. ucz.

Prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych

pawel.maciaszczyk@puz.tarnobrzeg.pl


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg. Pokój nr 22A  

Godziny przyjęć:

poniedziałek 12.30 – 14.00


Absolwent 5-cioletnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe lokuje w dziedzinie nauk społecznych wokół dwóch dyscyplin – pedagogiki, w zakresie kształcenia i wychowywania młodzieży, w tym niedostosowanej społecznie, oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Dyscypliny te dominowały w prowadzonych badaniach naukowych, których wyniki publikowano w postaci artykułów i monografii. Promotor oraz recenzent wielu prac magisterskich i licencjackich, redaktor naukowy publikacji pokonferencyjnych, recenzent artykułów naukowych oraz członek komitetów naukowych oraz organizacyjnych konferencji krajowych jak i międzynarodowych. Współautor realizowanych w Uczelni programów kształcenia oraz autor Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Członek wielu komisji egzaminacyjnych. Kierownik oraz członek Zespołów badawczych realizujących projekty naukowe od 2014 roku. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi jak i Doradztwa zawodowego. W Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu zatrudniony od 2008 roku, początkowo na stanowisku starszego wykładowcy, następnie adiunkta a obecnie profesora uczelni. W latach 2009 – 2012 powołany na funkcję Prorektora ds. nauczania, w kadencjach 2012-2016 oraz 2016 – 2020 wybrany na Rektora Uczelni. W kadencji 2020 – 2024 powołany na stanowisko Prorektora ds. rozwoju i badań naukowych. Inicjator rozwoju Uczelni w wielu aspektach jej funkcjonowania, w tym pomysłodawca utworzenia nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej do kształcenia praktycznego – symulatorów, pracowni jak i laboratoriów. Odznaczany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Edukacji Narodowej a także wielokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną na rzecz rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 

 

dr Monika Piątek, adiunkt

dr Monika Piątek, adiunkt

Prorektor ds. Kształcenia

monika.piatek@puz.tarnobrzeg.pl


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg. Pokój nr 22A  

Godziny przyjęć:

poniedziałek 10.00 – 12.00


Monika Piątek, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Absolwentka studiów na kierunku psychologia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła 4- letni całościowy kurs psychoterapii: Podejście systemowo- psychodynamiczne. Psychoterapia zintegrowana (Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz 2- letnie szkolenie podyplomowe: Podejście systemowe w terapii rodzin. Doświadczenie praktyczne zdobywa w pracy z małżeństwami, dorosłymi i młodzieżą przeżywającymi trudności i kryzysy (poradnictwo, pomoc psychologiczna, psychoterapia, psychoedukacja) oraz prowadząc treningi wspierania rozwoju osobistego. Nauczyciel akademicki w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego od 2003 roku. Dziekan Wydziału Pedagogiki w latach 2009-2012, Prorektor ds. Kształcenia od 2012 roku. Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia. Członek licznych zespołów i komisji związanych z dydaktyką oraz rozwojem Uczelni. Promotor prac licencjackich i magisterskich.  Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych z zakresu psychologii. Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii rozwoju. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Dziekani Wydziałów


dr Anna Zych

dr Anna Zych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

anna.zych@puz.tarnobrzeg.pl 


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg. Pokój nr 21C  

Godziny przyjęć:

poniedziałek 13.00 – 15.00

środa 9.00 - 11.00


Dr Anna Zych ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego; specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych, w zakresie zarządzania na podstawie dysertacji Wykorzystanie czynników innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (na przykładzie branży rolno – spożywczej). Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak. Pracę zawodową w Państwowej Uczelni Zawodowej im prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu rozpoczęła od 21.10.2002 roku. Od dnia 24.09.2019 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych. Pani dr Anna Zych prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, ekonomii oraz przedsiębiorczości. Czynnie uczestniczy w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych oraz wykładów otwartych. Pełniła funkcje Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów, kierownika studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych i Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz Pełnomocnika Rektora ds. płatnych praktyk zawodowych w ramach projektu pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Była opiekunem studentów studiów stacjonarnych, opiekunem Koła Naukowego „Młodych Przedsiębiorców”, opiekunem studentów odbywających praktyki zawodowe, przedstawicielem nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału, członkiem Wydziałowych Rad Programowych, członkiem Wydziałowego Kolegium Elektorów na lata 2012–2016 oraz 2016-2020. Współpracowała z Radą Pracowników i Konwentem w przygotowaniu efektów kształcenia dla studiów prowadzonych na Uczelni. Bierze aktywny udział w pracach wielu Komisji i zespołów: przewodnicząca Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Odwoławcza Komisja ds. oceny pracowników, Komisja ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych, Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Zespoły ds. utworzenia kierunków studiów będących w ofercie kształcenia Uczelni (I i II stopień) o profilu praktycznym, Wydziałowa komisja ds. Jakości Kształcenia, Komisje ds. dostosowania programów studiów. Dr Anna Zych jest autorem monografii i artykułów naukowych z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i zarządzania, recenzentem prac dyplomowych i artykułów naukowych. Prowadzi indywidualne badania i przewodniczy zespołowym projektom badawczym w dziedzinie nauk społecznych.

dr inż. Aleksander Kasprzyk

dr inż. Aleksander Kasprzyk

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

aleksander.kasprzyk@puz.tarnobrzeg.pl 


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg. Pokój nr 20C  

Godziny przyjęć:

środa 8.00 – 10.00


Absolwent 5-ciotetnich studiów magisterskich na kierunku Obrót Surowcami i Produktami Rolniczymi w Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Handlu i Spółdzielczości Wiejskiej w Rzeszowie. W 1999 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu towaroznawstwa. Zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach naukowych ekonomia i finanse oraz towaroznawstwo,  nauki o zarządzaniu i jakości. Dyscypliny te dominowały w prowadzonych badaniach naukowych, których wyniki publikowano w postaci artykułów. Pracę zawodową w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu rozpoczął od 1.10.2004 roku na stanowisku starszego wykładowcy, a obecnie adiunkta. W 2011 roku został powołany na zastępcę Dyrektora Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania. W kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 wybrany na Dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń społecznych. Kreatywnie podejmuje współpracę z pracodawcami i przedstawicielami otoczenia biznesu, a także prowadzi działania na rzecz młodzieży i lokalnej społeczności.

mgr Grażyna Rożek

mgr Grażyna Rożek

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

grazyna.rozek@puz.tarnobrzeg.pl 


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg. Pokój nr 24C  

Godziny przyjęć:

poniedziałek 9.00 – 11.00


Absolwentka Liceum Medycznego w Stalowej Woli. Ukończyła studia na Akademii Medycznej w Lublinie na Wydziale Pielęgniarstwa. Od 1986 roku realizuje swoją pasję dydaktyczną jako nauczyciel w zawodach: pielęgniarka, ratownik medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej oraz technik farmaceutyczny. Zaangażowana w prowadzenie zajęć w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Od 2014 roku na stałe związana z Państwową Uczelnią Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Od 01.10.2019r. do 30.09.2022r. pełniła funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych. Z dniem 01.10.2022r. objęła funkcję Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Kanclerz


mgr Bogdan Tomczyk

mgr Bogdan Tomczyk

Kanclerz

kanclerz@puz.tarnobrzeg.pl

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Prawo w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Niemal całe jego życie zawodowe oparte było na kierowaniu zespołami osób. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą. Około 12 lat pełnił funkcję sekretarza gminy Baranów Sandomierski. W latach 2011 –2015 pracował w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora ds. administracyjno –technicznych, a od 1 stycznia 2012r. dyrektora tego Szpitala. Przed objęciem stanowiska Kanclerza Uczelni pełnił funkcję prezesa Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie.

Kwestor


mgr Hanna Haliniarz

mgr Hanna Haliniarz

Kwestor

kwestor@puz.tarnobrzeg.pl 

Związana z Państwową Uczelnią Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego od 2001 roku. Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej, ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w zakresie finansów i rachunkowości oraz  studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat księgowego nadany przez Ministra Finansów. Odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnia Służbę. Od 4 września 2012 r.  p.o. Kwestora. Natomiast od 5 września 2016 r. pełni funkcję głównego księgowego oraz zastępcy Kanclerza.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.