Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis zajęć


Ogólnouczelniane zajęcia fakultatywne z języków obcych znajdują się w ofercie Uczelni od roku akademickiego 2011/2012. Studenci początkowo mogli uczyć się 4 języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. W kolejnych latach oferta została rozszerzona o dodatkowe dwa: język rosyjski i język włoski. Propozycja nauczania języków obejmuje poziom podstawowy i zaawansowany. Przed rozpoczęciem każdego semestru Dział Kształcenia ogłasza zapisy na poszczególne języki na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Uczelni oraz w Wirtualnym Dziekanacie. Na podstawie list chętnych uruchamiane są odpowiednie grupy językowe. Zajęcia odbywają się poza planem zajęć dla danego kierunku studiów. Możliwość udziału w fakultetach mają studenci wszystkich lat i kierunków studiów. Prowadzący zajęcia fakultatywne opracowują harmonogram zajęć, który zatwierdza Prorektor ds. Kształcenia. Po zakończonych zajęciach w danym semestrze przeprowadzana jest ankieta, która ma na celu zbadanie opinii studentów na temat ogólnouczelnianych zajęć fakultatywnych na każdym z języków i poziomów. Studenci w związku z ukończeniem zajęć otrzymują stosowne zaświadczenia.

Od 2016 roku do grupy uczących się języków obcych w ramach fakultetów dołączyli również absolwenci i pracownicy Uczelni.

З 2011/2012 навчального року в університеті пропонуються загальноуніверситетські курси за вибором з іноземних мов. Спочатку студенти могли вивчати 4 мови: англійську, німецьку, іспанську та французьку. У наступні роки пропозиція була розширена двома додатковими мовами: російською та італійською. Пропозиція навчання мови охоплює базовий і поглиблений рівні. Перед початком кожного семестру Відділ Освіти оголошує набір на окремі мови на дошках оголошень, на сайті університету та у віртуальному деканаті. На основі списків абітурієнтів створюються відповідні мовні групи. Заняття проводяться поза розкладом для даного напряму підготовки. У факультетах можуть брати участь студенти всіх курсів і напрямків навчання. Викладачі факультативних занять складають розклад занять, який затверджується проректором з навчальної роботи. Після закінчення занять у цьому семестрі проводиться анкетування для вивчення думок студентів щодо загальноуніверситетських факультативних занять з кожної з мов та рівнів. У зв'язку з закінченням занять слухачі отримують відповідні сертифікати.

 З 2016 року випускники та співробітники Університету також приєдналися до групи студентів, які вивчають іноземні мови на факультетах.

Aktualności


 

Uwaga! Ruszają zajęcia fakultatywne z języków obcych

 

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia nr 21/2024 JM Pani Rektor uruchomione zostają w semestrze letnim r.a. 2023/2024 3 następujące grupy fakultetów z języków obcych:

 

1) jęz. angielski - grupa kontynuacja B1

2) język hiszpański - grupa A1

3) język niemiecki -  grupa A1.

 

W związku z tym, iż podczas zapisów zainteresowanie pozostałymi grupami językowymi okazało niewielkie, stworzyliśmy możliwość uczestniczenia w tych ww grupach uruchomionych, osobom które zapisały się na pozostałe języki.

Dodaliśmy Państwa do 3 grup na platformie TEAMS.

Zachęcamy do skorzystania z oferty zajęć dodatkowych, bez ponoszenia kosztów, w formule online.

 

Istnieje możliwość dopisania się jeszcze do grup z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. W takim wypadku, prosimy o kontakt email z Działem Kształcenia: dzialksztalcenia@puz.tarnobrzeg.pl lub telefonicznie pod nr: 15 8229015 wew. 252, 254.

Terminy pierwszych spotkań organizacyjnych zostaną podane w najbliższy poniedziałek, tj. 25.03.2024 r. w godzinach popołudniowych.

Grafika przedstawia grupę uśmiechniętych osób trzymających w rękach kartki z pozdrowieniami w różnych językach

Edycje archiwalne


Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych
Plakaty dotyczące fakultetów z języków obcych

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.