Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

KROK I REJESTRACJA W SIRK


DWA ETAPY REKRUTACJI:

I. REJESTRACJA I APLIKOWANIE ONLINE (M.IN. UZUPEŁNIENIE DANYCH OSOBOWYCH NA KONCIE REKRUTACYJNYM KANDYDATA ORAZ DOŁĄCZENIE WYMAGANYCH NA DANY KIERUNEK STUDIÓW DOKUMENTÓW).

II. PRZEDSTAWIENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW W PUNKCIE REKRUTACYJNYM I UZYSKANIE DOPUSZCZENIA DO POSTĘPOWANIA KWAFILIKACYJNEGO.


 

I. REJESTRACJA ONLINE W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REKRUTACJI KANDYDATÓW (SIRK) 

 

https://rekrutacja.puz.tarnobrzeg.pl/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

 

INFORMUJEMY:

 • SIRK będzie uruchomiany od 3 czerwca 2024 r. do 26.09.2024 r. ,
 • kandydat rejestruje się w SIRK a następnie wypełnia formularz podstawowymi danymi (imię, nazwisko, email, hasło) i zakłada konto rekrutacyjne,
 • kandydat po wykonaniu rejestracji online otrzyma potwierdzenie na wskazany adres e-mail,
 • SIRK nadaje unikalny numer kandydata, 
 • informacje o wynikach rekrutacji kandydaci otrzymują na swoich kontach w SIRK
 • listy przyjętych udostępniane są również na podstawie unikalnych numerów kandydatów na tablicach informacyjnych przy Punkcie rekrutacyjnym.

KROK II ZAŁOŻENIE KONTA


Założenie konta przez kandydata i uzupełnienie niezbędnych danych do formularza ankiety osobowej:


UWAGA! BARDZO WAŻNE!

przed rozpoczęciem tworzenia konta w SIRK należy przygotować:• zdjęcie w formacie elektronicznym zgodne z opisanymi wymogami

• świadectwo dojrzałości (dot. kandydatów na studia I stopnia oraz JSM)

• świadectwo ukończenia szkoły (dot. kandydatów na wszystkie kierunki i stopnie

• dyplom ukończenia studiów I stopnia (dot. studiów II stopnia)

• suplement z informacją o średniej z toku studiów lub zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej z toku studiów uzyskanej na studiach I stopnia (dotyczy  wyłącznie kandydatów na studia II stopnia)


Następnie wypełnić zakładkę "Moje dane".


WYMOGI DOTYCZĄCE ZDJĘCIA (typ do dowodu osobistego lub paszportu) :

         • plik w formacie: png, jpg, bmp, jpeg

         • wymiary zdjęcia 237 x 297 lub większe

         • maksymalna wielkość pliku 2 MB

         • zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
          tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej (na wprost), bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
          patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

         • maksymalna rozdzielczość 90-150 dpi.

KROK III ZŁOŻENIE PODANIA ONLINE


UWAGA!
w ostatnim kroku zakładki "Moje dane" należy zweryfikować wprowadzone dane, a następnie je zapisać.

Zakładka Rekrutacja:

 • kolejnym krokiem jest złożenie podania on-line na wybrany/e kierunek/ki studiów,
 • w kroku 3 prosimy o pobranie ankiety osobowej i weryfikację poprawności danych (w przypadku błędów istnieje możliwość poprawy danych po naciśnięciu przycisku "Zmień"), po sprawdzeniu danych należy wybrać "Dalej", w kolejnym kroku trzeba złożyć podanie naciśnięciem przycisku "Złóż podanie",
 • w tej zakładce ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku "Wymagane dokumenty".

KROK IV DOŁĄCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW


Zakładka Wymagane dokumenty:

 • należy wgrać pliki wszystkich wymaganych na dany kierunek studiów dokumentów elektronicznych (w formacie pdf),
 • po zatwierdzeniu załączonych plików w zakładce "Moje aplikacje" można ustawić priorytety kierunków (jeśli kandydat wybiera więcej niż 1 kierunek studiów).

 

Pliki pdf dokumentów wymaganych od kandydata są możliwe do utworzenia w Punkcie rekrutacyjnym.

KROK V OPŁATA REKRUTACYJNA


Zakładka Finanse:

 • należy skopiować numer konta indywidualnego oraz tytuł przelewu a następnie wykonać przelew za pomocą bankowości internetowej lub wpłaty w punkcie płatniczym,
 • potwierdzenie wykonanego przelewu (format pdf) lub druk potwierdzenia opłaty należy załączyć w zakładce "Wymagane dokumenty".

UWAGA!

Na podstawie Zarządzenia Rektora w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, osoby z niepełnosprawnością są zwolnione z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Prosimy o dołączenie skanu (plik pdf) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i dostarczenie oryginału do wglądu wraz z pozostałymi dokumentami do Punktu Rekrutacyjnego.

KROK VI WERYFIKACJA DOKUMENTÓW ONLINE, UZYSAKNIE ICH ZATWIERDZENIA I ZŁOŻENIE W PUNKCIE REKRUTACYJNYM


II. PRZEDSTAWIENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW W PUNKCIE REKRUTACYJNYM I UZYSKANIE DOPUSZCZENIA DO POSTĘPOWANIA KWAFILIKACYJNEGO.

 • po poprawnym załączeniu dokumentów przez SIRK, Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna weryfikuje przesłane dokumenty i akceptuje je w przypadku gdy są poprawnie załączone, status dokumentów można sprawdzić w zakładce "Wymagane dokumenty",
 • błędny lub niepoprawny plik otrzymuje status "do poprawy", w takiej sytuacji kandydat musi załączyć poprawny plik w tej samej zakładce,
 • po zaakceptowaniu wszystkich dokumentów w systemir SIRK kandydat powinien przygotować komplet  dokumentów w oryginale i dostarczyć je do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Punktu Rekrutacyjnego, który znajduje się w budynku Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50, na parterze s. 14.


  Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa (druk pełnomocnictwa w zakładce: Wymagane dokumenty). Dokumenty należy złożyć w terminach określonych w kalendarzu rekrutacji.

  WAŻNE!

  Należy pamiętać, iż sama rejestracja internetowa nie wystarcza, aby przystapić do postępowania rekrutacyjnego.


  Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna dopuszcza do postępowania kwalifikacyjnego na studia wyłącznie osoby, które zarejestrowały się w SIRK oraz złożyły komplet dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym.

KROK VII OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO


Ogłoszenie wyników:

po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wyniki ogłaszane są na tablicach ogłoszeń przy Punkcie Rekrutacyjnym w bud. przy ul. Henryka Sienkiewicza 50,

• kandydat rownież na swoim koncie w SIRK może sprawdzić, jaka jest decyzja Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dotycząca przyjęcia na wybrany przez niego kierunek studiów

Informacje dodatkowe


Wszelkich informacji na temat rekrutacji na studia udziela Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja@puz.tarnobrzeg.pl

tel. 15 8236516, 15 8229015 wew. 247, 255,  504109694


Badania lekarskie: 

- badania lekarskie wykonują wyłącznie kandydaci na studia I  i II stopnia na kierunek pielęgniarstwo i na studia I stopnia na kierunek ratownictwo medyczne,

skierowania na badania lekarskie wydawane są wyłącznie w Punkcie Rekrutacyjnym,

- kandydaci wybierają skierowania osobiście lub  mogą udzielić pełnomocnictwa innym osobom,

- badania lekarskie wykonywane są przez podmioty wskazane w wykazie (zakładka: Wymagane dokumenty).

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.