Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Na podstawie Zarządzenia Rektora w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, osoby niepełnosprawne są zwolnione z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Oferta dydaktyczna


Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu wskazuje, iż na podstawie § 20 oraz § 22 regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, a także  § 2 regulaminu przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Prof. Stanisława tarnowskiego w Tarnobrzegu.
 
 

Uczelnia podejmuje i będzie podejmować działania mające na celu zapewnienie równych szans w realizacji procesu edukacyjnego, uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności studenta.

Wsparcie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jest przeznaczone dla studentów niepełnosprawnych Uczelni, posiadających orzeczenie właściwego organu potwierdzające stopień niepełnosprawności lub dokument równoważny, zarejestrowane u Pełnomocnika.

Środki z dotacji budżetowej przekazywanej Uczelni na zadania związane z zapewnieniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, przeznacza się w szczególności na:

 • koszty rekrutacji na studia studentów z niepełnosprawnościami:
 • dostosowanie materiałów informacyjno-rekrutacyjnych odnoszących się wyłącznie do przekazania informacji o warunkach rekrutacji i studiowania,
 • dostosowanie serwisów internetowych do potrzeb kandydatów,
 • wsparcie w formie indywidualnych zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb
  i możliwości niepełnosprawnych studentów,
 • dostosowanie egzaminów oraz innych form weryfikacji efektów uczenia się do indywidualnych potrzeb i możliwości wynikających z rodzaju niepełnosprawności,
  w szczególności do otrzymywania materiałów dydaktycznych w formie uzgodnionej
  z prowadzącym zajęcia,
 • organizacje szkoleń, warsztatów, konferencji dla:
 • studentów niepełnosprawnych Uczelni, dotyczących poprawy ich umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej;
 • pracowników i studentów pełnosprawnych Uczelni podnoszących świadomość związaną
  z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych na Uczelni;
 • organizację zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych, w tym z udziałem terapeuty,
 • organizowanie dodatkowych, uzupełniających lub wyrównawczych zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • dostosowanie strony internetowej Uczelni do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami,
 • zakup przyrządów i przyborów ułatwiających studentom niepełnosprawnym udział w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach dodatkowych, uzupełniających lub wyrównawczych,
 • zapewnienie i dostosowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych w formie dostępnej dla studentów z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności,
 • koszty wynagrodzenia asystentów studentów niepełnosprawnych,
 • dostosowanie biblioteki do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • zakup książek do biblioteki w wersji uwzględniającej potrzeby studentów niepełnosprawnych (np. w wersji elektronicznej, mówionej, brajlowskiej) oraz zakup specjalistycznych programów komputerowych ułatwiających lub umożliwiających naukę według zapotrzebowania zgłaszanego przez studentów niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu ułatwiającego proces kształcenia studentom niepełnosprawnym, który może być wykorzystywany prawie wyłącznie na terenie Uczelni, podczas zajęć dydaktycznych, zaliczeń
  i egzaminów, w wyznaczonych do tego miejscach ogólnodostępnych. W indywidualnych przypadkach sprzęt może zostać wypożyczony studentom niepełnosprawnym do indywidualnej realizacji procesu kształcenia,
 • zakup środków technologicznych wspomagających nauczanie studentów niepełnosprawnych (np. powiększalniki ekranowe, komputerowe wraz z notebookami wyposażonymi
  w oprogramowanie powiększające i czytające, lupy elektroniczne z wbudowanymi oraz zewnętrznymi kamerami, dyktafony, odtwarzacze MP3, inne pomoce dydaktyczne tj. tablice interaktywne wraz z odpowiednim oprogramowaniem, rzutniki multimedialne itp.),
 • zakup sprzętu specjalistycznego wspomagającego m.in. słuch, wzrok, do wykorzystania
  w procesie kształcenia przez studentów niepełnosprawnych zarówno podczas zajęć dydaktycznych i egzaminów, jak i pracach obejmujących samokształcenie na terenie Uczelni oraz na zasadach wypożyczenia,
 • zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi, w celu ułatwienia lub umożliwienia nauki studentom niepełnosprawnym,
 • koszty najmu/wynajmu pomocy/urządzeń specjalistycznych ułatwiających dostępność osobom z niepełnosprawnością,
 • pokrywanie kosztów związanych z poradnictwem psychologicznym dla studentów niepełnosprawnych,
 • likwidowanie barier architektonicznych w Uczelni,
 • pokrywanie kosztów wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz pokrywanie kosztów zatrudnienia/wynagradzania/podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników biur/jednostek zajmujących się dostępnością warunków na rzecz studentów,
 • pokrywanie kosztów biurowo-administracyjnych ponoszonych na rzecz studentów niepełnosprawnych (np. artykułów biurowych, promocji poprzez wydawanie ulotek, broszur, informatorów),
 • pokrywanie kosztów innych działań mających na celu stwarzanie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Udogodnienia


Biblioteka Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, która znajduje się
w budynku na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 posiada następujący sprzęt dostosowany dla osób niewidomych i słabo widzących:

 • trzy zestawy komputerowe (wyposażone między innymi w klawiatury specjalne ZOOMTEX, programy WINDOW-EYES PRO, FINE READER 9.0 CORPORATE EDITION PL, ZOOMTEX oraz MICROSOFT OFFICE PRO 2007 MOLP)
  ponadto:
 • drukarkę laserową marki HP,
 • kolorowy powiększalnik ANDROMEDA

  Budynek posiada wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawny i jest wolny od barier architektonicznych.

Budynek dydaktyczno-biblioteczny na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 posiada:

 • 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • podjazd przy wejściu do budynku,
 • w budynku znajduje się winda,
 • na wszystkich poziomach (parter, pierwsze piętro) znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w całym budynku znajdują się posadzki i wykładziny antypoślizgowe,
 • wewnątrz budynku rampa likwidująca różnice poziomu kondygnacji,
 • na aulach audytoryjnych ze stałymi siedziskami znajdują się miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózku.

Budynek na ulicy Henryka Sienkiewicza 50:

Posiada podjazd dla studentów niepełnosprawnych, który znajduje się przy wejściu do budynku uczelni.

Linki


Kontakt


Uczelnia informuje,

że osobą wyznaczoną do kontaktu i pomocy osobom niepełnosprawnym

w ich dydaktycznych i funkcjonalnych potrzebach

jest Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Radca Prawny Paweł Zasadni

ul. Henryka Sienkiewicza 50, pokój 1A,

e-mail: pawelzasadni@puz.tarnobrzeg.pl

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 11.30 - 15.30

Środa: 7.30 - 15.30

Czwartek: 7.30 - 10.00

Piątek: 12.00 - 14.00

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.