Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW ROK AKADEMICKI 2021/2022

– stypendium socjalne (wysokość dochodu uprawniającego dla roku akademickiego 2021/2022 wynosi 1 030,00 zł netto)

– stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: dla osób mieszkających w obiekcie innym niż dom studencki i którym dojazd z miejsca stałego zameldowania do PUZ uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał studiowanie,

– stypendium rektora (potwierdzenie przez dziekanat średniej we wniosku za ostatni rok studiów plus dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe)

– stypendium dla osób niepełnosprawnych (aktualne orzeczenie).

DOKUMENTY WYMAGANE

 1.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2020 rok osobno dla każdego pełnoletniego członka rodziny,

W przypadku uzyskiwania dochodów za granicą również stosowne zaświadczenie,

 1.  Zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej (dot. osób posiadających dochód wykazany przez Urząd Skarbowy),
 2.  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności czy na zasadach ogólnych czy ryczałtu oraz:

– przy działalności na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach  i  zaświadczenie z ZUS o wysokości składek zdrowotnych zapłaconych w 2020 r.,

– przy działalności na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  z informacją o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku,

 1.  Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku gdy rodzice są bezrobotni,
 2.  Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta dla każdej pełnoletniej osoby lub nakaz płatniczy dotyczący gospodarstwa rolnego i ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych,
 3.  W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne zaświadczenie z KRUS dotyczące zasiłków chorobowych za rok 2020,
 4.  Zaświadczenie ze szkół podstawowych, średnich i uczelni potwierdzające naukę rodzeństwa (rodzeństwo nie uczęszczające jeszcze do szkół – odpis aktu urodzenia),
 5.  Obowiązkowy Załącznik nr 6 ( oświadczenie studenta o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu), m.in.: dochodów uzyskanych za granicą, rent strukturalnych, zasiłku chorobowego z KRUS, gospodarstwa rolnego, alimentów, dochodów na podst. art.27 f-ulga na dzieci, kwoty diet osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich i innych,
 6. W przypadku dochodów do 528,00 zł – Zaświadczenie z Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny,
 7.  Alimenty: aktualne wyroki sądu i zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i od komornika za rok 2020,
 8.  Zmiany sytuacji mające wpływ na dochód i wysokość stypendium w trakcie składania wniosku i po jego złożeniu muszą być zgłoszone (utrata i uzyskanie dochodu) należy udokumentować dodatkowymi dokumentami,
 9.  Oświadczenie dotyczące zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki zawierające informację o miejscu, okresie wynajmu i kosztach w przypadku ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości.

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2021/2022

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

II ROK STUDIA I STOPNIA , II ROK STUDIA II STOPNIA

III ROK STUDIA I STOPNIA, II, III ROK JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 od 27.09.2021 r. do 15.10. 2021 r.

I ROK I STOPNIA, I ROK  II STOPNIA, I ROK JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

od 1.10.2021 r. do 20.10. 2021 r.


O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA:

I ROK STUDIA II STOPNIA

II ROK STUDIA I STOPNIA, II ROK STUDIA II STOPNIA

III ROK STUDIA I STOPNIA

II, III ROK JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

od 01.10.2021 r. do 15 .10. 2021 r.


 

Z uwagi na ryzyko związane z pandemią COVID-19 prosimy, aby wszyscy zainteresowani świadczeniami przestrzegali obowiązujących przepisów i wytycznych odnośnie zagrożenia epidemicznego. Tel. kontaktowy: 15 8229015 wew. 245

Osoby niepełnosprawne


STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów. 

      INFORMACJE OGÓLNE

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej niezależnie od osiąganych przez jego rodzinę dochodów:
 1. orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 4. orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 1. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 1. nie przysługuje studentom, w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy  dyplomowej zgodnie z Regulaminem studiów.
 2. nie przysługuje studentom korzystającym z urlopu.
 3. Przepisy pkt. 2 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

UWAGA !!!

Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów(w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium Rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku).

OKRES I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

 1. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego, jednakże nie dłużej niż okres orzeczenia wymienionego w pkt. 1,
 2. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o którym mowa w pkt. 1 upływa przed zakończeniem okresu, na który przyznaje się świadczenie, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia,

W przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia o którym mowa w pkt. 1, student zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

 WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.

Socjalne


STYPENDIUM SOCJALNE

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów. 

INFORMACJE OGÓLNE – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM

 1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta określona wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.
 2. O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim. 
 3. Za podstawę do obliczenia dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane (zwanym dalej rokiem bazowym).

UWAGA!!!

W przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), a ubiega się o stypendium socjalne – wprowadzono obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 2. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się sytuację zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 3. Stypendium socjalne:
 4. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
 1. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 1. nie przysługuje studentom: w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, korzystania z urlopu, stwierdzenia faktu przedłożenia wraz z wnioskiem nieprawdziwych danych, z powodu zawieszenia w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego przed terminem określonym w Regulaminie studiów, przeniesienia do innej uczelni.
 2.  Przepisy pkt. 6 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

UWAGA!!!

Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów (w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku).

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium socjalnego na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

Wniosek i załączniki prosimy drukować  dwustronnie.

Rektora


STYPENDIUM REKTORA

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów.

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 1. Stypendium rektora może otrzymać student co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich albo student studiów drugiego stopnia, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, co oznacza, że każdy student ubiegający się o stypendium rektora, niezależnie od uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, musi wykazać się wyróżniającymi wynikami w nauce, przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się wysoką średnią ocen (wyliczoną zgodnie z obowiązującym w Uczelni  Regulaminem studiów).
 2. Student może ubiegać się o stypendium rektora, na podstawie ostatniego zaliczonego roku studiów. Do oceny wniosku bierze pod uwagę osiągnięcia uzyskane w danym roku akademickim.
 3. Stypendium rektora, może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów danego kierunku studiów a w przypadku gdy liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu liczby 10 % studentów otrzymujących stypendium rektora nie uwzględnia się studentów, o których mowa w pkt. 1.
 4. Stypendium rektora:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania.
  W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
 1. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc
  w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 1. nie przysługuje studentom, w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy  dyplomowej, zgodnie z Regulaminem studiów.
 2. nie przysługuje studentowi, który:
  • jest warunkowo wpisany na kolejny rok studiów – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane,
  • zmienił uczelnię w trakcie danego roku akademickiego,
  • po zaliczeniu danego roku akademickiego przerwał studia,
  • korzysta z urlopu udzielonego przez dziekana.
 3. Przepisy pkt. 5a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 4. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora w tym rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę przez Odwoławczą Komisję Stypendialną przy ocenie wniosków określa załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów.

UWAGA!!!

Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów(w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium Rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku).

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium rektora na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.

Ministra


1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725).
 • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1637).

2. Warunki otrzymania stypendium

2. 1. Warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


2. 2. Rodzaje znaczących osiągnięć studenta
 

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  Aktualny wykaz wydawnictw z dnia 22 lipca 2021 r. znajduje się tutaj.
  Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
  Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 18 lutego 2021 r. znajduje się tutaj.
  Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 4. samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.


Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.


Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), co najmniej:
  1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  6. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  1. uniwersjadzie,
  2. akademickich mistrzostwach świata,
  3. akademickich mistrzostwach Europy,
  4. Europejskich Igrzyskach Studentów.


2. 3. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć
 

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć. Wykaz niezbędnych załączników został zamieszczony do pobrania na dole strony.

3. Tryb składania wniosku o stypendium

3. 1. Wnioskodawca stypendium
 

Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie rektor uczelni.
Sposób przedstawiania rektorowi swoich kandydatur przez studentów powinien zostać określony samodzielnie przez uczelnię (tryb ten nie jest określony w rozporządzeniu).
Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2.1 oraz 4.2.1. niniejszej informacji) lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.


3. 2. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku
 

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

 1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – od dnia rozpoczęcia tych studiów
 2. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia

W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.
We wniosku nie wolno wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.


3. 3. Tryb przekazania wniosku do ministra
 

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF).
Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1 października 2021 r. Wcześniej nie będzie możliwości zapoznania się z działaniem systemu.
Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system ZSUN/OSF.
Pełnomocnictwo rektora powinno wskazywać, że dana osoba jest upoważniona konkretnie do składania wniosków o przyznanie studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.
Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system ZSUN/OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.


3. 4. Termin składania wniosku
 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października 2021 r. Po tej dacie system ZSUN/OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.
Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

4. Tryb przyznawania stypendium

4. 1. Ocena wniosków
 

Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.
Na podstawie wyników oceny sporządza się listę rankingową wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.


4. 2. Kryteria przyznawania
 

4. 2. 1. Kryterium formalne:
Stypendium dla studenta na rok akademicki (2021/2022) może zostać przyznane studentowi, który:

 1. w poprzednim roku akademickim (2020/2021) zaliczył rok studiów oraz
 2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2021/2022).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2021) został przyjęty na studia drugiego stopnia.
Ww. wyjątek dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

4. 2. 2. Kryteria oceny merytorycznej:

Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:

 1. w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
  1. monografii naukowej albo artykułu naukowego: rodzaj i formę, procentowy wkład autorski, liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
  2. projektu badawczego: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie, prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt, innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,
  3. konferencji naukowej: zasięg, procentowy udział w powstaniu referatu naukowego, liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora, innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego, prestiż organizatora,
  4. konkursu: zasięg, uzyskane miejsce, sposób wyłaniania laureatów, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, prestiż organizatora;
 2. w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
  1. dzieła artystycznego: rodzaj i formę,  prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji, nowatorstwo, znaczenie dla kultury i sztuki, pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,
  2. konkursu, przeglądu lub festiwalu: zasięg, uzyskane miejsce, sposób wyłaniania laureatów, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, prestiż organizatora;
 3. w przypadku osiągnięć sportowych: miejsce uzyskane w zawodach, rangę zawodów, rodzaj rywalizacji, kategorię wiekową, udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową, obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.


4. 3. Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium
 

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2021/2022 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.
Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.
Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.
Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

5. Wysokość i sposób wypłacania stypendium

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.  Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.
Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.
Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni – na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

Materiały

Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 (konkurs SST02)
20210903​_SST02​_Wymagane​_dane​_i​_załączniki.pdf 0.17MB

Oświadczenie do wniosku
20210903​_SST02​_zał​_OSF​_oświadczenie​_do​_wniosku.docx 0.01MB

Przykłady oświadczeń studenta dotyczące zgłoszonych osiągnięć
20210903​_przykłady​_oświadczeń.zip 0.11MB

Marszałka


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2021/2022.

Warunki ogólne: Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego przez Wnioskodawcę (studenta), który spełnia kryteria określone w Regulaminie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022.

Wysokość stypendium w 2021 roku wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Termin naboru wniosków: Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 11 października 2021 r. i kończy 22 października 2021 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od 730 - 1530 lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.


Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej  www.podkarpackie.pl(Link do innej strony) w zakładce: Edukacja i Nauka / Stypendia i nagrody / Stypendia dla studentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 117 telefon: (17) 743 31 69, adres email: m.franczyk@podkarpackie.pl lub dek@podkarpackie.pl

Zapomoga


ZAPOMOGA

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów.

 

INFORMACJE OGÓLNE – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZAPOMOGĘ

 

 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Wniosek o przyznanie zapomogi w wersji papierowej należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie.
 3. Student we wniosku o przyznanie zapomogi uzasadnia fakt pozostawania przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności: poważną lub długotrwałą chorobą studenta lub członka jego rodziny, śmiercią członka rodziny – małżonka, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, dziecka, zdarzenia losowego, którego nie da się z góry przewidzieć, jest przypadkowe  i niezależne od woli studenta np. wypadkiem, klęską żywiołową, innym zdarzeniem, na skutek którego student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Okoliczności wskazane we wniosku student zobowiązany jest potwierdzić odpowiednim dokumentem.
 1. Zapomoga może być przyznana studentowi nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 2. Z tego samego tytułu student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz, z wyjątkiem sytuacji spowodowanej ciężką choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny.
 1. Zapomoga:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania.
  W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
 2. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 1. nie przysługuje studentom, w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów.
 2. nie przysługuje studentom: korzystającym z urlopu, w przypadku stwierdzenia faktu przedłożenia wraz z wnioskiem nieprawdziwych danych, z powodu zawieszenia w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego przed terminem określonym w Regulaminie studiów, przeniesienia do innej uczelni.
 3. Przepisy pkt. 4 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość zapomogi jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku.

 

Wniosek i załącznik prosimy drukować  dwustronnie.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.