Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Deklaracja dostępności Strony internetowej Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu


Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


1. Budynek położony przy ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

W budynku znajdują się:

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych: dostęp na parter - podjazd na zewnątrz budynku, toaleta na parterze. W ciągach komunikacyjnych zainstalowane są nakładki na schody oraz wykładziny antypoślizgowe,  na poręczach  oraz drzwiach znajdują się nakładki informacyjne w języku braill'a.

Budynek znajduje się w strefie bezpłatnego parkowania, przy budynku zlokalizowany jest parking, wraz z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

2. Budynek położony przy ul. Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

W budynku znajdują się:

Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, obiekt posiada wewnętrzny i zewnętrzny podjazd, windę i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, posadzki i wykładziny antypoślizgowe w całym budynku. Na piętrach znajdują się rampy likwidujące różnice poziomu kondygnacji. Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi sal ćwiczeniowych, auli i toalet wyposażone są w tabliczki informacyjne w języku braila. Biblioteka wyposażona jest  w trzy zestawy komputerowe (komputery All in One, Klawiatura BigKays, program powiększająco-udźwiękowiający i ubrajlawiający środowisko Windows,  Wizualizer, odwrócone i powiększone myszy komputerowe BigTrack,  , słuchawki LOGITECH CLEARCHAT PRO USB, program WINDOW EYES PRO, program ZOOMTEX). W salach ćwiczeniowych znajdują się biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu.

Budynek znajduje się w strefie bezpłatnego parkowania, z parkingiem na 50 pojazdów.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.