Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


Erasmus+ jest programem na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Celem programu Erasmus+ jest poprawa jakości i zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności. Środki finansowowe programu przeznacza się na stypendia dla osób, które wyjadą za granicę, aby się uczyć, szkolić, pracować lub działać jako wolontariusze. Okres spędzony za granicą może wynosić od kilku dni do jednego roku. Erasmus+ zapewni większe wsparcie studentom chcącym rozwinąć swoje umiejętności językowe przed udaniem się na studia lub podjęciem pracy w ramach stypendium. Stypendia Erasmus+ są dostosowane do konkretnych potrzeb (takich jak koszty utrzymania w państwie docelowym) i zapewnią większą pomoc studentom z mniej uprzywilejowanych środowisk, osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z regionów najbardziej oddalonych. W praktyce europejski program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Kobieta z walizkami, mapą i globusem siedzi na polnej drodze

OGŁOSZENIE ERASMUS+ ON -LINE 2023/2024


Grafika informująca o OGŁOSZENIE ERASMUS+ ON -LINE 2024

 

Grafika predstawiająca erasmus plus ogłoszenie

Karta


Karta Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027
Miło nam poinformować, że projekt  Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu został pozytywnie oceniony przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej i Uczelni przyznano kolejną kartę Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027.
Karta Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego ( KARTA ECHE) określa ogólne zasady działania w ramach programu Erasmus+. Posiadanie Karty ECHE jest warunkiem koniecznym do realizacji programu Erasmus+. Dzięki temu studenci i pracownicy Uczelni nadal będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych projektach współpracy akademickiej.
 W ramach programu Uczelnia umożliwia realizację wyjazdów:
  • studentów na praktyki zawodowe,
  • absolwentów na praktyki zawodowe,
  • pracowników naukowych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich,
  • pracowników naukowych w celach szkoleniowych,
  • pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych
  • przyjazdy zaproszonych gości w celu prowadzenia zajęć i w celach szkoleniowych

Ogłoszenia


Erasmus+ 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 Uczelnia będzie miała możliwość finansowania mobilności w ramach programu Erasmus+ mowa KA131-HED2023, Akcja 1. Mobilność edukacyjna

W ramach umowy z mobilności mogą skorzystać:

1. STUDENCI:

 program umożliwia studentom i absolwentom (zakwalifikowanym na ostatnim roku studiów) wyjazdy na praktyki zagraniczne
● zagraniczna praktyka studencka w ramach programu Erasmus+ może być realizowana w przedsiębiorstwie/instytucji przyjmującej znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w programie Erasmus+
● zagraniczna praktyka studencka musi trwać minimum 60 dni. W wyjątkowych sytuacjach praktyka może trwać od 5 do 30 dni i musi być uzupełniona praktyką on-line.
● instytucją przyjmująca może być każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży
● miesięczna wysokość stypendium oraz koszty podróży dla wyjazdów długoterminowych uzależniona jest od kraju pobytu. Szczegółowe informacje znajdują się u koordynatora Erasmus+

2. PRACOWNICY DYDAKTYCZNI I ADMINISTRACYJNI:

program umożliwia wyjazdy szkoleniowe pracowników dydaktycznych i administracyjnych na okres minimum od 2 do 6 dni w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie np. poprzez udział w szkoleniu, wizycie typu work shadowing
wyjazdy dydaktyczne do krajów programu (prowadzenie wykładów po 8 godzin dydaktycznych dziennie) na okres od minimum 2 do 6 dni (w tym 2 dni zarezerwowane na podróż)
dzienna wysokość stypendium oraz podróży według stawki ryczałtowej uzależniona jest od kraju pobytu. Szczegółowe informacje znajdują u koordynatora Erasmus+

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+

dr Agnieszka Sokołowska-Drzymalska

kom. 692711082

Ważne strony


Instytucje odpowiedzialne za realizację programu Erasmus+ w Polsce

Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego –  www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –   www.frse.org.pl

Erasmus+ w Europie

Europejska strona programu – http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Eurodesk Informacja europejska dla młodzieży – http://www.eurodesk.pl
Europejski portal młodzieżowy – https://europa.eu/youth/EU_pl
Your Europe – http://www.europa.eu/youreurope

Kontakt


KOORDYNATOR PROGRAMU Erasmus+

dr Agnieszka Sokołowska-Drzymalska

mail: erasmus@puz.tarnobrzeg.pl 
agnieszka.sokolowska-drzymalska@edu.puz.tarnobrzeg.pl

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.