Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Ubezpieczenie zdrowotne


Zgodnie z art. 66, pkt. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 2561z późn. zm.), studenci i  doktoranci, objęci są obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na tej podstawie mają prawo do korzystania ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na terenie całego kraju, zarówno w miejscu stałego zamieszkania jak i w miejscu studiowania, w placówkach posiadających umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, gdy zainteresowani złożą stosowne oświadczenie w uczelni, a także studentów nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA i niebędącymi osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  którzy studiują w Polsce i posiadają ważną Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby  pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się na takich samych zasadach jak studenci polskiego pochodzenia.

Prawo do świadczeń  opieki zdrowotnej osób, które ukończyły studia wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo skreślenia z listy studentów.  Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , każdy student, także student studiów doktoranckich, od dnia ukończenia 26. roku życia zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia, jako „dziecko” zgłoszone przez rodzica. Od tego dnia obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczenia  spada na uczelnie, jeśli student nie jest ubezpieczony z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej).

Osoba ubezpieczona ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pierwszego kontaktu) spośród lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli takich, którzy mają podpisane umowy na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym z NFZ. Wyboru takiego lekarza dokonuje się przez złożenie odpowiedniej deklaracji (wyboru lekarza, pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej). Są one dostępne w np. w przychodniach, czy gabinetach lekarskich świadczących tego typu usługi. Należy pamiętać, że bezpłatnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można dokonać dwa razy w roku.

Szczegółowe zasady ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, zawarte są w Regulaminie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora  Nr 5/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (zmienionym zarządzeniem Rektora Nr 18/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.).

 

 

Pliki


Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenia NNW, OC studentów
  • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ubezpiecza studentów stacjonarnych i niestacjonarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej obejmujących również okres praktyk zawodowych.
  • Wyboru ubezpieczyciela dokonuje Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego.
  • Z tytułu ubezpieczenia student obowiązany jest uiścić roczną składkę ubezpieczeniową. Składki ubezpieczeniowe pobierane są w Dziekanatach wraz z początkiem nowego roku akademickiego. Studenci posiadający ubezpieczenie NNW oraz OC z innego tytułu obowiązani są dostarczyć do Dziekanatów zaświadczenia potwierdzające ten fakt.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.