Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Studia I stopnia


Ankieta osobowa - (ankieta wraz ze zdjęciem generowana jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym);

Świadectwo dojrzałości - świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna) albo pozostałe dokumenty stanowiące podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Świadectwo ukończenia szkoły średniej - świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię),dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo;

Świadectwo lub dyplom ukończenia liceum medycznego lub szkoły policealnej, albo szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki  (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię), dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo studia niestacjonarne (pomostowe);

Świadectwo pracy lub zaświadczenie wydane przez zakład pracy dokumentujące co najmniej roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki, dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo studia niestacjonarne (pomostowe);

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo studia niestacjonarne (pomostowe);

Zaświadczenie lekarskie uzyskane od lekarza medycyny pracy, dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo;

Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia - potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 85,00 zł za przeprowadzenie rekrutacji na studia (opłata jest bezzwrotna), wniesionej na konto Uczelni dane dotyczące przelewu bankowego kandydaci uzyskują po ponownym zalogowaniu się do modułu rekrutacyjnego i wygenerowaniu wydruku opłaty od kandydata.

Uwaga: Składając podanie o przyjęcie na studia kandydat jest zobowiązany okazać dokument tożsamości oraz komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo.

Kobieta używa laptopa

Studia II stopnia


Ankieta osobowa - (ankieta wraz ze zdjęciem generowana jest z Systemu Rekrutacja On-line „Rekrutacja.WWW” i drukowana w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym);

Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię; poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym) - Osoby rozpoczynające studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 mogą przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacjeo poziomie, kierunkui profilustudiów, uzyskanym tytule zawodowym, numer dyplomu, słownie określoną oceną na dyplomie oraz datę egzaminu dyplomowego z zastrzeżeniem, że w terminie 30 dnia wydania dyplomu ukończenia studiów przedkładają ten dyplom w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym, pod rygorem skreślenia z listy studentów;

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopii poświadczonej przez Uczelnię, poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym), dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo.
Osoby rozpoczynające studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 mogą przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym, numer dyplomu, słownie określoną oceną na dyplomie oraz datę egzaminu dyplomowego z zastrzeżeniem, że w terminie 30 dni od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów przedkładają ten dyplom w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym, pod rygorem skreślenia z listy studentów;

Zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen - zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów na studiach I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) poświadczone przez właściwą uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjata (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen);

Suplement do dyplomu (oryginał, odpis, duplikat dla celów sporządzenia kopi i poświadczonej przez Uczelnię, poświadczenia dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna), w przypadku gdy został wydany;

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych, które nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej);

Zaświadczenie lekarskie  z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo;

Potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia - potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 85,00 zł za przeprowadzenie rekrutacji na studia (opłata jest bezzwrotna), wniesionej na konto Uczelni dane dotyczące przelewu bankowego kandydaci uzyskują po ponownym zalogowaniu się do modułu rekrutacyjnego i wygenerowaniu wydruku opłaty od kandydata.

Uwaga: Składając podanie o przyjęcie na studia kandydat jest zobowiązany okazać dokument tożsamości oraz komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo.

Zdjęcie


Wymagania dotyczące zdjęcia:

- zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu,

– plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe,

– rozdzielczość 90-150 dpi,

– maksymalna wielkość pliku 2 MB,

– zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)

zaświadczenie lekarskie - zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów (wystawione na podstawie skierowania z Uczelni) – dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek pielęgniarstwo

Pliki do pobrania


Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.