Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


Tekst Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:
Załączniki do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:
Załącznik nr 1 Założenia Procesu Bolońskiego
Załącznik nr 2 Procedura doboru nauczycieli akademickich lub innych osób, którym zostanie powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych do ich realizacji
Załącznik nr 3 Kwestionariusz oceny praktyki zawodowej
Załącznik nr 4 Instrukcja kancelaryjna określająca zasady archiwizacji prac przejściowych studentów
Załącznik nr 5 Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 6 Protokół z hospitacji praktyk zawodowych
Załącznik nr 7 Protokół okresowej oceny poziomu przygotowania prac dyplomowych oraz dokonanych przez promotora i recenzenta recenzji pracy
Załącznik nr 8 Ankieta dotycząca oceny dostępu do informacji na temat kształcenia oraz pracy dziekanatów i obsługi studentów
Załącznik nr 9 Ankieta skierowana do pracodawców diagnozująca wstępne oczekiwane efekty kształcenia
Załącznik nr 10 Protokół z konsultacji z interesariuszami wewnętrznymi
Załącznik nr 11 Protokół z konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi
Załącznik nr 12 Kwestionariusz oceny działalności Biura Karier
Załącznik nr 13 Kwestionariusz ankietowego badania losów absolwentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Załącznik nr 14 Procedura pozyskiwania i przetwarzania informacji od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji programu studiów
Załącznik nr 15 Procedura upowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej i jakości kształcenia
Załącznik nr 16 Kwestionariusz oceny jakości kształcenia – student
Załącznik nr 17 Kwestionariusz oceny jakości kształcenia – nauczyciel akademicki
Załącznik nr 18 System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Załącznik nr 19 Kwestionariusz oceny zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne
Załącznik nr 20 Wzór tabeli odniesień do kierunkowych efektów
Załącznik nr 21 Wzór sylabusa
Załącznik nr 22 Wzór tabeli przedstawiającej łączną liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy
Załącznik nr 23 Kwestionariusz oceny stopnia umiędzynarodowienia kształcenia dla studentów
Załącznik nr 24 Kwestionariusz oceny stopnia umiędzynarodowienia kształcenia dla pracowników dydaktycznych lub administracyjnych

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.