Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) przetwarzanie Państwa danych osobowych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbywa się na następujących zasadach:

Administrator danych

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu reprezentowana przez Rektora, z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu pełni dr Piotr Szulich, z którym skontaktować się można wysyłając korespondencję na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa, ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg lub iodek@puz.tarnobrzeg.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w celu:

 • rekrutacji studentów,
 • dokumentacji przebiegu studiów,
 • odbywania praktyk zawodowych,
 • prowadzenia studiów podyplomowych, kursów, konferencji naukowo-dydaktycznych,
 • korzystania z biblioteki,
 • realizacji uprawnień studentów do korzystania ze stypendiów,
 • realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie Centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz Ogólnopolskiego wykazu studentów,
 • realizacji obowiązku określonego w przepisach prawa odnośnie monitorowania karier zawodowych absolwentów.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe także na podstawie ustawy Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w celu:

 • rekrutacji pracowników,
 • dokumentacji przebiegu zatrudnienia pracowników,
 • realizacji uprawnień pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów oraz ich rodzin do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe także w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, w zakresie:

 • realizacji umów z odbiorcami, dostawcami usług i produktów.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wreszcie także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez uczelnię w zakresie:

 • przetwarzania korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zadań uczelni,
 • realizacji zapewnienia bezpieczeństwa mienia uczelni oraz bezpieczeństwa pracowników, studentów i interesariuszy przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego na terenie uczelni.

W innych przypadkach i celach niż powyższe przetwarzanie Państwa danych osobowych jest możliwe na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia/zatrudnienia/realizacji umowy/ wyrażonej zgody, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu spełnienie praw wynikających z RODO tj.

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

W razie potrzeby skorzystania z przysługujących praw mogą Państwo zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych uczelni: iodek@pwsz.tarnobrzeg.pl

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania przez Państwo danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości kształcenia/ pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu im. prof. Stanisława Tarnowskiego. Konsekwencją będzie też brak możliwości zawarcia umowy z Uczelnią w przypadku gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy z osobą której dane dotyczą.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.