Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Studia I stopnia i JSM


Szczegółowe informacje dotyczące warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2024/2025 zawiera
Uchwała Senatu Nr 20/2023 z poźn. zm. opublikowana w BIP Uczelni.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKACH:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

EKONOMIA MENEDŻERSKA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


ORAZ NA I ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH (JSM) STACJONARNYCH NA KIERUNKU:

PSYCHOLOGIA

DLA KANDYDATÓW Z NOWĄ MATURĄ (wyniki %):

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów z „nową maturą” stanowią wyniki procentowe uzyskane ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie pisemnym. Wyniki procentowe przeliczane są na punkty według następujących zasad:

1) poziom podstawowy: % uzyskanych punktów x 0,1 = ilość punktów rankingowych,
2) poziom rozszerzony:   % uzyskanych punktów x 0,15 = ilość punktów rankingowych

DLA KANDYDATÓW ZE STARĄ MATURĄ (oceny):

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów ze „starą maturą” stanowią  oceny uzyskane przez kandydata ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym w części pisemnej. Oceny przeliczane są na punkty według następujących zasad:

1) ocena z przedmiotu/liczba punktów: 2.0/2pkt, 3.0/4pkt, 4.0/6 pkt, 5.0/8 pkt, 6.0/10 pktWYNIKI %

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU:

PIELĘGNIARSTWO

DLA KANDYDATÓW Z NOWĄ MATURĄ (WYNIKI %):

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów z „nową maturą” stanowią wyniki procentowe uzyskane przez kandydatów z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: biologia lub chemia oraz język obcy na poziomie korzystniejszym dla kandydata. W przypadku niezdawania na egzaminie maturalnym tych przedmiotów bierze się pod uwagę oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły średniej i oblicza się punkty według następujących zasad:

Nowa matura poziom podstawowy Nowa matura poziom rozszerzony Liczba punktów
30 % – 50 % 10 % – 30 % 2
51 % – 70 % 31 % – 50 % 4
71 % – 80 % 51 % – 70 % 6
81 % – 90 % 71 % – 90 % 8
91 % – 100 % 91 % – 100 % 10

 

DLA KANDYDATÓW ZE STARĄ MATURĄ (oceny):

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów ze „starą maturą” stanowią  oceny uzyskane przez kandydata z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: język obcy, biologia lub chemia. Oceny przeliczane są na punkty według następujących zasad:
1) ocena z przedmiotu/liczba punktów: 2.0/2pkt, 3.0/4pkt, 4.0/6 pkt, 5.0/8 pkt, 6.0/10 pkt

Jeżeli zarówno na świadectwie dojrzałości jak i na świadectwie ukończenia szkoły średniej brak jest wyszczególnionego przedmiotu wówczas w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat otrzymuje „0” punktów z tego przedmiotu.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU:

RATOWNICTWO MEDYCZNE

DLA KANDYDATÓW Z NOWĄ MATURĄ (WYNIKI %):

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów z „nową maturą” stanowią wyniki procentowe uzyskane przez kandydatów z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: biologia lub chemia lub fizyka/fizyka z astronomią oraz język obcy na poziomie korzystniejszym dla kandydata. W przypadku niezdawania na egzaminie maturalnym tych przedmiotów bierze się pod uwagę oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły średniej i oblicza się punkty według następujących zasad:

Nowa matura poziom podstawowy Nowa matura poziom rozszerzony Liczba punktów
30 % – 50 % 10 % – 30 % 2
51 % – 70 % 31 % – 50 % 4
71 % – 80 % 51 % – 70 % 6
81 % – 90 % 71 % – 90 % 8
91 % – 100 % 91 % – 100 % 10

 

DLA KANDYDATÓW ZE STARĄ MATURĄ (oceny):

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów ze „starą maturą” stanowią  oceny uzyskane przez kandydata z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: język obcy, biologia lub chemia lub fizyka/fizyka z astronomią. Oceny przeliczane są na punkty według następujących zasad:
1) ocena z przedmiotu/liczba punktów: 2.0/2pkt, 3.0/4pkt, 4.0/6 pkt, 5.0/8 pkt, 6.0/10 pkt

Jeżeli zarówno na świadectwie dojrzałości jak i na świadectwie ukończenia szkoły średniej brak jest wyszczególnionego przedmiotu wówczas w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat otrzymuje „0” punktów z tego przedmiotu.

Studia II stopnia


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNCYH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU:

PIELĘGNIARSTWO

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna ocen otrzymanych w toku studiów na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (do drugiego miejsca po przecinku) a jako drugie kryterium w tworzeniu list rankingowych przyjmuje się ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKACH:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

EKONOMIA MENEDŻERSKA

Głównym kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym jest średnia arytmetyczna ocen otrzymanych w toku studiów na studiach I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) a jako drugie kryterium w tworzeniu list rankingowych przyjmuje się ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

Potwierdzenie uzyskanej średniej arytmetycznej powinien zawierać suplement do dyplomu lub stosowne zaświadczenie wystawione przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia I stopnia.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.