Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

O Wydziale


W Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych prowadzone są studia licencjackie i magisterskie na kierunkach odpowiadających aktualnym trendom kształcenia i potrzebom rynku pracy. Prowadzone kierunki studiów mają charakter praktyczny tj. w treściach kształcenia zawarto dużą liczbę zajęć dotyczących kształcenia praktycznego, z ważną rolą praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych.

Pracownicy Uczelni są bardzo ważną grupą społeczności akademickiej. To oni w praktyce odpowiadają za uczelnię i jej wizerunek. W Wydziale zatrudnieni są nauczyciele akademiccy z tytułem/stopniem profesora, doktora habilitowanego, doktora, magistra. Kadra nauczycieli składa się z osób legitymujących się dużym doświadczeniem dydaktyczno – naukowym oraz praktyką społeczno - gospodarczą uzyskaną w instytucjach powiązanych profilem działalności z kierunkami studiów, będącymi w ofercie kształcenia Uczelni. 

Osiągnięcia pracowników Uczelni zwiększają potencjał naukowy i dydaktyczny, który ma swoje implikacje w jakości procesu kształcenia oraz w obszarze naukowo – badawczym. Nauczyciele akademiccy cyklicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywając nowe tytuły i stopnie naukowe, zwiększając potencjał naukowy i dydaktyczny, który ma swoje konsekwencje w nieustannym podnoszeniu procesu jakości kształcenia studentów w zakresie aktualnej wiedzy teoretycznej i jej praktycznego stosowania oraz w obszarze naukowo – badawczym.

Uśmiechnięta młoda kobieta na korytarzu szkolnym

Kierunki studiów


grupa studentów siedzi na korytarzu i czyta notatki

Oferowane przez Wydział kierunki studiów korelują z dyscyplinami naukowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.


Poniżej znajdują się linki do szczegółowego opisu kierunków studiów prowadzanych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych:


5-letnie jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku PSYCHOLOGIA 

3-letnie studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

3-letnie studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku PEDAGOGIKA

2-letnie studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Perspektywy rozwoju


W Wydziale organizowane są międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe, których owocem są publikacje wydawane od roku 2003. W konferencjach naukowych aktywnie uczestniczą także studenci, prezentując wyniki swoich indywidualnych i zespołowych badań. W Wydziale funkcjonują cztery Koła Naukowe (Psychologiczne Koło Naukowe IQ2, Koło Naukowe Patologii Społecznej i Profilaktyki, Koło Naukowe GOMPHOSIS).

Aktywność naukowa w pracach kół naukowych, których charakter działalności jest zbieżny z kierunkiem studiów, przejawia się m.in. w realizowaniu własnych projektów badawczych, opracowywanych podczas spotkań członków Koła lub podczas wyjazdów  badawczych.

Ich wyniki prezentowane są podczas konferencji naukowych a następnie finalizowane publikacjami pokonferencyjnymi. Uczelniane organizacje studenckie realizują swoje cele wynikające z działalności statutowej, poprzez podejmowanie wielu działań i zadań na rzecz środowiska akademickiego jak również środowiska lokalnego.  

uśmiechnięci studenci stoją w kółku i trzymają się za ręce

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.