Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Policjant stoi odwrócony plecami
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów: II stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 4 semestry, 2 lata
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Zapisz się

Opis kierunku

Wykwalifikowana kadra przyszłych służb jest potrzebą czasów współczesnych i nieodzownym warunkiem bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia to kierunek studiów, który stanowi odpowiedź na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata. W ramach realizacji programu studiów student zdobywa niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania społeczeństwa (w ramach przedmiotów ogólnych z nauk społecznych), wiedzę specjalistyczną (dotyczącą bezpieczeństwa), a także umiejętności, którymi powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń oraz kadra organizacji pozarządowych zajmujących się m. in. sprawami bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Z racji praktycznego charakteru kierunku student nabywa umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Silny nacisk postawiony jest także na kształtowanie adekwatnych kompetencji społecznych oraz na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych. Oczekiwanych przez pracodawców. Atutem tego kierunku jest przygotowanie studenta do wykonywania zadań zawodowych, co jest możliwe dzięki realizacji zajęć praktycznych, realizowanych przez kadrę praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, a których dorobek praktyczny odpowiada zakresowi zakładanych efektów uczenia się i zakresowi tematycznemu powierzonych im zajęć.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowanie wykwalifikowanych pracowników, posiadających kompetencje specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Będą to osoby dysponujące wiedzą o realnych zagrożeniach występujących we współczesnym świecie, przygotowane do pracy w instytucjach lokalnych, wojewódzkich oraz krajowych, wyróżniające się umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami specjalistów.

Praktyki: LINK

Perspektywy Zawodowe

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne uzyska tytuł zawodowy magistra.

Ukończenie studiów drugiego stopnia zwiększa szansę absolwenta na konkurencyjnym rynku pracy. Uniwersalny, interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia podjęcie aktywności zawodowej zarówno w sektorze prywatnym, publicznym, ale także w organizacjach pozarządowych. Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty zarządzania bezpieczeństwem oraz do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i innych podmiotów oraz zespołach reagowania kryzysowego.

Absolwenci zostają przygotowani do rozwiązywania zadań zawodowych występujących m.in. w jednostkach Policji, komórkach zarządzania kryzysowego na poziomie gmin, powiatu oraz województwa, agencjach ochrony, wojsku oraz innych podmiotach działających na rzecz bezpieczeństwa.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia magisterskie) realizuje następujące efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

w zakresie umiejętności:

w zakresie kompetencji społecznych:

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.