Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Kolorowa głowa z której uciekają myśli
Psychologia
Typ studiów: jednolite studia magisterskie
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 10 semestrów, 5 lat
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Zapisz się

Opis kierunku

Inicjatywa utworzenia tego kierunku wynikała z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Autorski program studiów został opracowany wspólnie z pracodawcami. Był on odpowiedzią na instytucjonalne i społeczne zapotrzebowanie na kadrę psychologiczną, zgłaszane przez podmioty współpracujące z Uczelnią.

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i zawodowe oczekiwane w środowisku pracy.

Program jednolitych studiów magisterskich obejmuje w większości zajęcia praktyczne, w tym laboratoria, konwersatoria, warsztaty oraz zajęcia projektowe. Dzięki temu studenci będą bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie określonych czynności i zadań praktycznych typowych dla działań zawodowych psychologa.

Praktyczne ukierunkowanie studiów przejawia się również w zaplanowaniu odpowiedniej liczby godzin praktyk zawodowych oraz przygotowywaniu przez studentów prac dyplomowych, które będą miały charakter projektu wdrożeniowego lub propozycji rozwiązania problemu pojawiającego się w konkretnej rzeczywistości indywidualnej lub społecznej.

Perspektywy zawodowe

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Psychologia uzyska dyplom magistra.

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością Ekologia życia dzieci i młodzieży mają za zadanie wyposażenie absolwentów zarówno w teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do rozpoznania u dzieci i młodzieży trudności wychowawczych, rozwojowych oraz zachowań aspołecznych. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł podjąć pracę w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, szkołach, przedszkolach, ośrodkach rehabilitacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, placówkach kształcenia integracyjnego, w centrach opieki nad dzieckiem, placówkach służby zdrowia zatrudniających psychologa (szpitalne oddziały stacjonarne i dzienne), placówkach opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne itp.).

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością sądowo-penitencjarną adresowane są do studentów, którzy swoje zainteresowania koncentrują w obszarze związanym z wymiarem sprawiedliwości oraz działalnością penitencjarną i probacyjną w stosunku do sprawców czynów niedozwolonych. W obszarze tej specjalności studenci nabywają umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego oraz określania psychologicznych uwarunkowań czynu sprawcy, określania cech psychologicznych sprawcy nieznanego, czy wyjaśniania przyczyn przestępczości. Ponadto, poznają mechanizmy i uwarunkowania prawne dotyczące orzekania o poczytalności i niepoczytalności, a także formułowania prognozy kryminologicznej. Jednocześnie absolwenci uzyskają wiedzę dotyczącą prognozowania zachowań sprawcy w zakładach zamkniętych oraz wpływu kary izolacyjnej na funkcjonowanie skazanego. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł ubiegać się o pracę w służbach mundurowych, w aresztach śledczych i zakładach karnych, a także w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

Studia na kierunku Psychologia ze specjalnością Środowiskowa readaptacja dorosłych i pomoc następcza nieletnim mają na celu wyposażenie studentów zarówno w teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podejmowania szeregu różnorodnych działań i usług skierowanych do osób przebywających na wolności po odbyciu kary izolacyjnej oraz nieletnich – po opuszczeniu zakładu poprawczego, a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Studenci poznają także metody promowania zachowań akceptowanych przez społeczeństwo, zapobiegania sytuacjom powrotu do zakładów zamkniętych, prowadzenia działalności psychoedukacyjnej oraz oferowania różnych form wsparcia. Absolwent kierunku psychologia będzie mógł ubiegać się o pracę w placówkach pomocowych dla dorosłych (np. domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej itp.), w ośrodkach resocjalizacyjnych, ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy, w ośrodkach kuratorskich, w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych, których działalność wiąże się bezpośrednio z niesieniem pomocy psychologicznej.

Ponadto psycholog coraz częściej podejmuje działania na potrzeby takich dyscyplin naukowych jak: pedagogika, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne, ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej mediach oraz nauki o polityce i administracji. Wyposażenie absolwenta w szeroką wiedzę z psychologii ogólnej (np. z zakresu psychologii poznawczej, osobowości, emocji i motywacji, różnic indywidualnych) i umiejętności psychologiczne (np. kompetencje osobiste i społeczne) pozwalają na zatrudnienie go w bardzo wielu różnych obszarach praktyki społecznej, obejmującej m. in. marketing polityczny, zarządzanie zasobami ludzkimi, analizę psychologicznych skutków nowych technologii, badania potrzeb rynku czy komunikację i transport.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.