Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zostało utworzone 25.01.2018 r. Przedmiotem działaności Koła jest popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych wśród członków Koła, a także wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielegniarek. Poprzez współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami, jak również prowadzonymi  w kierunku pielęgniarstwa badaniami naukowymi, członkowie Koła w swojej pracy zawodowej mają możliwość wdrażać nowatorskie wyniki do praktyki pielęgniarskiej.

 

Opiekun naukowy


dr n. med. Marianna Charzyńska- Gula

Cele i zadania


Cele działalności Koła to:
1) rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim,
2) organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji i sesji naukowych oraz obozów naukowych,
3) organizowanie wyjazdów na konferencje,
4) rozwijanie współpracy między studentami uczelni krajowych i zagranicznych  o pokrewnych specjalnościach,
5) upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów pielęgniarstwa,
6) promowanie Uczelni oraz kierunku pielęgniarstwo.

Działalność naukowa


grudzień 2020
Publikacje konferencyjne w monografii pt. Medycyna XXI wieku w ujęciu globalnym i interdyscyplinarnym (Wydawnictwo PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu);
1) Postrzeganie pielęgniarek i pielęgniarstwa przez mieszkańców Podkarpacia –  przygotowana praca jest efektem zespołowego projektu badawczego realizowanego przez członków Koła;
2) Analiza stylu życia i zachowań zdrowotnych podopiecznych Indywidualnych Praktyk Pielęgniarskich w Tarnobrzegu.

24.09.2020
Prezentacja posteru podczas XII Konferencji Naukowej ” Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki  i rozwoju TYGIEL w Lublinie:
Profilaktyka raka jelita grubego w świadomości osób powyżej 50. roku życia – wyzwania dla zespołu interdyscyplinarnego.

24.09.2020
Udział członków Koła w Konferencji inaugurującej Kampanię Nursing Now w Warszawie. Konferencja odbyła się w Ministerstwie Zdrowia.
Kampania  Nursing Now to trzyletnia globalna kampania (rozpoczęta w 2018r a zainicjowana w związku z 200. rocznicą urodzin Florence Nightingale – prekursorki współczesnego pielęgniarstwa). Kampania prowadzona jest we współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek i Światową Organizacją Zdrowia w ramach programu Burdett Trust for Nursing. Kampania potrwa do końca 2020 roku.

30 – 31.05.2019
Wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
1. Postrzeganie pielęgniarstwa i pielęgniarek przez mieszkańców Podkarpacia.
2. Analiza stylu życia i zachowań zdrowotnych podopiecznych Indywidualnych Praktyk Pielęgniarskich w Tarnobrzegu.

15.05.2019
Prezentacja posterów podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby”, zorganizowanej w PWSTE w Jarosławiu,
1) Ocena wiedzy studentów PWSZ w Tarnobrzegu na temat otyłości.
2) Szkodliwość własnego nałogu w  świadomości osób czynnie palących tytoń.

12.04.2019
Prezentacja posterów podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Wymiar chorób cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku”, zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL w Lublinie:
1) Wiedza uczniów szkoły ponadgimnazjalnej powiatu tarnobrzeskiego na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku zawału mięśnia sercowego.
2) Wiedza kobiet z powiatu tarnobrzeskiego na temat samobadania piersi.

listopad 2018
Publikacja w Biuletynie informacyjnym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Siedzibą w Rzeszowie Nr 118 (VII) ISSN 1509-4189:
1) Postrzeganie starości i osób starszych przez młodzież.

październik 2018
Publikacja w Biuletynie informacyjnym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Siedzibą w Rzeszowie Nr 117 (VII) ISSN 1509-4189:
1) Problem palenia czynnego i niedobrowolnego w wybranej grupie kobiet w ciąży.
2) Konsekwencje odwodnienia u osób po 60 roku życia.

maj – październik 2018
Publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych z listy MNiSW:
1) Wiedza mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego na temat cukrzycy typu II a potrzeby edukacyjne – doniesienie wstępne (The knowledge of Tarnobrzeg residents on diabetes type II and the educational needs – preliminary), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1405-1419 eISNN 2391-8306.
2) Wiedza na temat alkoholu i choroby alkoholowej w wybranej grupie młodzieży – doniesienie wstępne (Knowledge about alcohol and alcoholism in a selected group of young people – preliminary), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):833-860 eISNN 2391-8306.
3) Ocena świadomości oraz zachowań w zakresie higieny rąk w wybranej grupie osób dorosłych (The assessment of awareness and hand hygiene behavior in a selected group of adults), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1449-1476 eISNN 2391-8306.
4) Problem palenia czynnego i niedobrowolnego w wybranej grupie kobiet w ciąży (The issue of active and passive smoking in a selected group of pregnant women),  Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):490-503. eISNN 2391-8306.
5) Jakość snu i świadomość czynników wpływających na bezsenność w wybranej grupie osób dorosłych (Sleep quality and awareness of factors affecting insomnia among people over the age of 20), Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1509-1529 eISNN 2391-8306.

17.05.2018
Udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby, zorganizowanej przez PWSTE w Jarosławiu:
Występowanie rodzinnego problemu tytoniowego w rodzinach kobiet ciężarnych – prezentacja multimedialna w sesji tematycznej
Prezentacje plakatowe:
1) Świadomość zdrowotna oraz wybrane zachowania mieszkańców powiatu Tarnobrzeskiego a ryzyko zagrożenia cukrzyca typu II.
2) Wiedza na temat osteoporozy i jej uwarunkowania w wybranej grupie kobiet.
3) Poziom wiedzy uczniów szkoły ponadgimnazjalnej powiatu tarnobrzeskiego na temat udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zadławienia u osoby dorosłej.
4) Ocena wiedzy wybranej grupy osób dorosłych na temat znaczenia odpowiedniego nawodnienia dla zdrowia człowieka.
5) Wiedza na temat cukrzycy i jej powikłań wśród mieszkańców gminy Annopol.

05.02.2018
Udział i wygłoszenie 2 referatów w I Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym pt. „Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku” zorganizowanym przez Instytut Ochrony Zdrowia w  PWSTE w Jarosławiu:
1) Ryzyko odwodnienia w wybranej grupie osób w wieku senioralnym – II miejsce za prezentację plakatową.
2) Postrzeganie  starości  i  osób starszych  przez młodzież.

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.