Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

O wydziale


 

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych specjalizuje się w profesjonalnym kształceniu i przygotowaniu do podjęcia pracy wysokospecjalistycznych kadr dla potrzeb współczesnego rynku pracy w obszarze nauk społecznych, w zakresie ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Łączy najlepsze współczesne wzorce kształcenia praktycznego, zgodne z potrzebami pracodawców i rynku pracy.

Kadra zatrudniona na Wydziale to profesorowie, adiunkci i asystenci o bardzo bogatym dorobku naukowym, związanym z kierunkami prowadzonych studiów. Jej atutem są też bardzo wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz eksperckie, nabyte podczas wieloletniej pracy zawodowej oraz podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Prowadzą oni także interdyscyplinarne badania naukowe w zakresie: przedsiębiorczości, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, socjologii oraz nauk prawnych, ukierunkowanych na badanie zmian zachodzących w biznesie i e-biznesie oraz lokalnej społeczności.

Wydział rozwija i zacieśnia współpracę z pracodawcami i otoczeniem biznesu, co wyraża się w licznych wizytach studyjnych studentów i pracowników w zakładach pracy, instytucjach otoczenia biznesu, spotkaniach, konferencjach i warsztatach, które mają na celu permanentne podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym oraz praktykach zawodowych.

Buduje trwałe relacje z lokalną społecznością poprzez liczne innowacyjne działania, mające na celu popularyzowanie wiedzy wśród młodzieży w ramach cyklicznych przedsięwzięć: m.in. Akademii Maturzysty i SOS MATURA, a także realizowanych projektów pt. Wyższa Akademia Dziecięca, Akademia Menedżera i Finansisty oraz Akademia Gastronomii i Sztuki Kulinarnej.

Innowacyjna infrastruktura dydaktyczna Uczelni dostosowana jest do potrzeb wszystkich studentów, w tym osób z niepełnosprawnościami, co stwarza doskonałe warunki do studiowania. Z kolei zajęcia praktyczne prowadzone m.in. przez nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, kadrę zarządzającą w/w instytucji, w odpowiednio wyposażonych symulatorach oraz pracowniach (m.in. Symulator Firmy, Inkubator Przedsiębiorczości, Pracownia rachunkowości i finansów, Pracownia procesów biznesowych i innych) odzwierciedlają środowisko przyszłej pracy zawodowej, pozwalają na zdobywanie aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych.

 

 

studenci siedzą w auli przed laptopem

Nasze kierunki


uśmiechnięta para studentów pozuje do zdjęcia

Oferuje bardzo atrakcyjne i preferowane w lokalnym środowisku oraz wysoko ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną kierunki studiów o profilu praktycznym, tj.:

Finanse i rachunkowość – studia pierwszego stopnia

Ekonomia menedżerska – studia pierwszego stopnia

Ekonomia menedżerska – studia drugiego stopnia

Posiada także bogatą ofertę rynkową nowoczesnych studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Perspektywy rozwoju


Wydział aktywnie kreuje i wspiera różne formy aktywności studentów, w tym w zakresie naukowym, poprzez opiekę merytoryczną nad kołami naukowymi (m.in. Koło Naukowe Młodych Przedsiębiorców, Koło Naukowe GLOBTROTTER, Koło Naukowe „Marketing & Quality Praxis”), a także aktywność wolontarystyczną.


Cyklicznie poszerza i zacieśnia współpracę z wiodącymi liderami - podmiotami oraz instytucjami otoczenia biznesu (m.in. Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego, Rzeszowską Agencją Rozwoju Przemysłu, bankami, biurami rachunkowymi, firmami doradczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, urzędami pracy, kancelariami prawnymi, ZUS, PZU i innymi podmiotami świadczącymi usługi marketingowe oraz lokalnymi mediami), a także małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym e-small biznesem, które są źródłem nowoczesnych miejsc praktyk zawodowych, a także stymulatorem rozwoju przedsiębiorczości i kreowania własnej działalności biznesowej.

student prezentuje na tablicy swoje cele do realizacji

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.