Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
grupa menadżerów pracuje nad projektem
Ekonomia Menedżerska
Typ studiów: licencjackie (I stopnia)
Profil studiów:
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 3 letnie
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Zapisz się

Program Studiów

Głównym założeniem kształcenia na kierunku: Ekonomia menedżerska jest przekazanie studentowi specjalistycznej wiedzy z zakresu: ekonomii i zarządzania oraz rozwinięcie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich, doradczych i eksperckich w przedsiębiorstwach, instytucjach, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Praktyczny charakter studiów jest dostosowany do wymogów współczesnego rynku pracy i realizowany w warunkach odpowiadających środowisku lokalnych i nowoczesnych firm oraz instytucji przez nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i ekonomicznym.

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie specjalistów do podjęcia pracy w podmiotach prywatnych oraz instytucjach sektora publicznego na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania.

Ogólne cele kształcenia w ramach kierunku studiów Ekonomia menedżerska koncentrują się na: przekazaniu w zaawansowanym stopniu specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz narzędzi ekonomicznych stosowanych w analizie ekonomicznej różnych podmiotów i instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Studia przygotowują studentów do identyfikowania i planowania oraz koordynowania przedsięwzięć o charakterze biznesowym, wykorzystując nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach studiów studenci kształtują i rozwijają umiejętności praktyczne z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, ekonomii menedżerskiej, analizy rynku i konkurencji, technologii informacyjnych, e-biznesu, zarządzania projektami oraz komunikacji w biznesie są niezbędne do realizowania pracy menedżerskiej, specjalisty ds. ekonomicznych oraz na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Istotną częścią programu studiów jest kształcenie kompetencji społecznych i zawodowych oraz świadomości prawnej i etycznej do przygotowania analiz ekonomicznych, odpowiedzialnego podejmowania decyzji w zespole i organizacji oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Praktyki zawodowe pozwalają na rozszerzenie wiedzy specjalistycznej i poznanie narzędzi  wykorzystywanych w pracy współczesnego ekonomisty, w zakresie empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej w praktyce gospodarczej oraz narzędzi wspierających kierowanie organizacją i pracę menedżera oraz specjalisty ds. ekonomicznych.

Perspektywy Zawodowe

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku: Ekonomia menedżerska uzyska tytuł zawodowy licencjataStudia na kierunku: Ekonomia menedżerska pozwalają absolwentowi na ubieganie się o pracę w:

różnych przedsiębiorstwach sektora publicznego na stanowiskach związanych z doradztwem ekonomicznym i zarządzaniem jako: menedżer, analityk biznesowy oraz specjalista ds. ekonomicznych;

- instytucjach oraz organizacjach gospodarczych, na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych;

- w sektorze prywatnym MŚP w charakterze: menedżera, analityka rynkowego i doradcy ekonomicznego.

 

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe do zakładania i prowadzenia własnej działalności rynkowej. Studia na kierunku Ekonomia menedżerska pozwalają na kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich) i stanowią otwartą przestrzeń do dalszego rozwoju ekonomicznego i awansu zawodowego.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.