Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Kalkulator obok długopis oraz kartka z obliczeniami
Ekonomia Menedżerska
Typ studiów: licencjackie (I stopnia)
Profil studiów:
Forma studiów: stacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 3 letnie
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Zapisz się

Program Studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego

Socjologia organizacji, Psychologia, Etyka biznesu, Wychowanie fizyczne, Ochrona własności intelektualnej, Prawo patentowe, BHP, Język obcy, Technologie informacyjne

Przedmioty kształcenia podstawowego

Matematyka, Podstawy prawa, Mikroekonomia, Podstawy organizacji i zarządzania, Rachunkowość, Zarządzanie, Statystyka opisowa, Podstawy makroekonomii, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Przedsiębiorczość, Polityka społeczna i gospodarcza, Finanse

Przedmioty kierunkowe

Analiza i planowanie strategiczne, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Podstawy ekonomii menedżerskiej, Podstawy marketingu i badań rynkowych, Techniki twórczego myślenia, Analiza ekonomiczna, Analiza rynku i konkurencji, Otoczenie prawne z elementami prawa gospodarczego, Public relations, Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Analiza finansowa, Sprawozdawczość finansowa wg MSSF, Logistyka, Zarządzanie projektami, Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw, Strategie przedsiębiorcze, E-biznes, Wykorzystanie komputerów w biznesie, Negocjacje, Komunikacja interpersonalna, Gry decyzyjne, Techniki menedżerskie, Biznes plan, Plan marketingowy, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość zarządcza, Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Ekonomika małej firmy, Rachunkowość finansowa, Rachunek kosztów, Jakość w biznesie, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ubezpieczenia, Controling, Ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego, Przedsiębiorczość w turystyce, Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych, Marketing międzynarodowy, Procesy innowacyjne, Nowoczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem

Praktyki: LINK

Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe

Studenci kierunku Ekonomia menedżerska odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w:

Perspektywy Zawodowe

Absolwent kierunku Ekonomia menedżerska może pracować m.in. jako doradca finansowy, księgowy, doradca bankowy, pracownik urzędu skarbowego, ZUS, NFZ, doradca podatkowy, analityk finansowy, agent ubezpieczeniowy, audytor finansowy, specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Ukończenie tego kierunku daje możliwość uzyskania pracy w różnego rodzaju podmiotach (przedsiębiorstwa, urzędy, instytucje finansowe, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe). Uzyskane kompetencje pozwolą także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Ekonomia menedżerska

w zakresie wiedzy będzie znał:

• podstawy ekonomii oraz zarządzania
• zasady funkcjonowania gospodarki na poziomie makro – i mikroekonomicznym
• mechanizmy tworzenia, funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych
• system finansowy państwa, gospodarki i przedsiębiorstw
• metody i narzędzia analizy zjawisk gospodarczych
• zasady i narzędzia z rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz kontroli finansowej i audytu wewnętrznego
• standardowe metody matematyczne, statystyczne oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych
• zasady zastosowania standardowych metod i systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności

w zakresie umiejętności będzie potrafił:

• trafnie identyfikować i formułować problemy ekonomiczne i je rozwiązywać w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej
• tworzyć i wykorzystywać analizy ekonomiczne
• posługiwać się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej ekonomisty i menedżera
• tworzyć organizacje różnych typów (bądź wybranych jej obszarów) i kierować nimi
• zarządzać metodą projektową
• efektywnie wykorzystywać zasoby organizacji, tworzyć i wdrażać strategie rozwoju organizacji

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

• wykazywać się inicjatywą w rozwiązywaniu problemów oraz proponowania nowych wdrożeń
• dążyć do samorozwoju i odpowiedzialnie podejmować decyzje
• komunikatywny, umiejący pracować w zespole - zdolny do podejmowania w nim różnych ról
• zorientowany na klienta
• mieć świadomość prawnych i etycznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej

Kadra Dydaktyczna

Wysoką jakość kształcenia będzie gwarantowała kadra mająca adekwatny dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.