Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
menedżerowie omawiają projekt
Ekonomia Menedżerska
Typ studiów: magisterskie (II stopnia)
Profil studiów:
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 2 letnie
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Zapisz się

Program Studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego

Język obcy, Wychowanie fizyczne, Prawo patentowe, BHP

Przedmioty kształcenia podstawowego

Ekonomia II, Organizacja i zarządzanie, Historia myśli ekonomicznej, Prawo gospodarcze, Rachunkowość, Wnioskowanie statystyczne, Modelowanie i prognozowanie ekonometryczne

Przedmioty kierunkowe

Analiza ekonomiczno-finansowa, Zarządzanie finansami firmy, Podstawy ekonomii menedżerskiej II, Analityka rynku, Rynek usług, Zarządzanie procesami biznesowymi, Ekonomika inwestycji, Zarządzanie projektami, Negocjacje i public relations, Etyka gospodarcza, Seminarium dyplomowe.

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Coaching, Zarządzanie personelem, Zarządzanie produktem, Merchandising, Zarządzanie jakością, Nowoczesne metody zarządzania, Finansowanie przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami osobistymi, Polityka ekonomiczna, Rozwój lokalny i regionalny, e-Marketing, e-Biznes, Programy komputerowe w rachunkowości, Controlling i inne wybieralne w ramach przedmiotów do wyboru (np. Prawo podatkowe, Konsumencka ocena jakości, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Podstawy Business Intelligence, Zarządzanie w sektorze publicznym, Leasing i franchising, Audyt wewnętrzny, Psychologia organizacji i inne)

Praktyki: LINK

Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe

Studenci kierunku Ekonomia menedżerska odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w:

Perspektywy Zawodowe

Ukończenie studiów magisterskich zdecydowanie zwiększa szansę absolwenta na konkurencyjnym rynku pracy. Uniwersalny, interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia podjęcie aktywności zawodowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Absolwent przygotowany jest także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a osoby zainteresowane rozwojem naukowym mogą podjąć studia doktoranckie.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Ekonomia menedżerska (studia magisterskie)

w zakresie wiedzy będzie:

w zakresie umiejętności będzie:

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

Kadra Dydaktyczna

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra z adekwatnym dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym oraz praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.