Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


Koło Naukowe Patologii Społecznej i Profilaktyki swoją działalność rozpoczęło 21.12.2015 r. Zakres funkcjonowania SKN obejmuje nauki społeczne, zwłaszcza pedagogikę, psychologię, socjologię, kryminologię i ich subdyscypliny. Koło pozwala realizować badania zjawisk patologii społecznej oraz projektować przedsięwzięcia mające na celu jej przeciwdziałania (profilaktyki). Swoją aktywnością członkowie Koła kształtują umiejętności diagnozowania oraz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej za pomocą różnych technik i metod, jak również rozwijają swoje zainteresowania z zakresu problematyki patologii, polityki i profilaktyki społecznej, realizowanych zwłaszcza w procesie szeroko rozumianej pracy socjalnej i wychowawszej.

Opiekun naukowy


dr Józef Rejman

Cele i zadania


- pogłębianie wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza pedagogiki, psychologii, kryminologii i ich subdyscyplin,
- badanie zjawisk patologii społecznej oraz projektowanie przedsięwzięć mających na celu jej przeciwdziałania,
- kształtowanie umiejętności diagnozowania,
- udział w studenckich konferencjach naukowych,
- promowanie Uczelni oraz kierunku pedagogika i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Działalność naukowa


30 – 31.05.2019 r.
Wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
1. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań poczucia bezpieczeństwa. Na podstawie zwiadu badawczego w Zawichoście.
2. Terroryzm a fundamentalizm religijny na przykładzie islamu.

14.12.2018 r.
Wyjazd badawczy do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście. Przeprowadzenie badań na terenie Zawichostu wśród mieszkańców na temat ich poczucia bezpieczeństwa w związku z sąsiadującym  Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym. Udział członków Koła w dyskusjach otwartych i przedstawienie prezentacji profilaktycznych na temat:
– „Uzależnienie od odżywiania – anoreksja i bulimia”.
– „Autoagresja i przemoc rodziców wobec dzieci”.
– „Rozwody – wpływ na rozwój dzieci i młodzieży”.

09 – 11.05.2018
udział w II Ogólnopolskim Zjeździe Kół Nauk Psychologicznych zorganizowanym w  SWPS w Katowicach i przedstawienie prezentacji na temat działalności Koła.

12 – 13.06.2017 r.
Wyjazd badawczy do Iwonicza Zdroju oraz Jabłonek w celu przeprowadzenia badań pt. „Poczucie bezpieczeństwa kuracjuszy w podkarpackich uzdrowiskach”. 

06 – 07.05.2017 r.
Udział w I ogólnopolskim Zjeździe Kół Nauk Psychologicznych w Krakowie.

15.11.2016 r.
Wygłoszenie referatów przez członków koła podczas Konferencji Naukowej pt. Współczesność i przyszłość. interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki, zorganizowanej w PWSZ w Tarnobrzegu z okazji 15-lecia Uczelni.
1.  „Decyzje skazanych podjęcia nauki w Zakładzie Karnym i jej ocena”.
2. „Propozycja skazanych wzbogacenia programu szkolnego, a uzyskiwane wyniki w nauce”.

22-24.05.2016 r.
Wyjazd badawczy do Nysy.
Członkowie Koła Naukowego Patologii Społecznej i Profilaktyki wraz z opiekunem  podczas wyjazdu naukowego odwiedzili Zakład Karny oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Nysie, a także Komisariat Policji w Głuchołazach. Celem wyjazdu było:
– poznanie specyfiki  postępowania  resocjalizacyjnego ze skazanymi  młodocianymi oraz zagrożeń przez nich stwarzanych w Zakładzie Karnym,
– przeprowadzenie  badania  (z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego), którego celem było ustalenie motywów podjęcia  nauki szkolnej oraz stopnia  akceptacji przez skazanych procesu dydaktyczno – wychowawczego,
– zapoznanie się z organizacją pracy opiekuńczo-wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
– przeprowadzenie zwiadu badawczego mającego na celu poznanie warunków i dostępnych w placówce materiałów pod kątem ich przydatności do badań empirycznych,
– poznanie specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa i przestępczości na pograniczu polsko-czeskim oraz ważniejszych czynników patogennych panujących w mieście Głuchołazy.

20.05.2016 r.
Wygłoszenie 2 referatów podczas Konferencji Naukowej pt. „Wpływ środowiskowy na wybór ścieżki życiowej. Polityka, rodzina, przestępczość”, zorganizowanej 20.05.2016 roku przez UMCS w Lublinie i publikacja artykułów.
1. „Bogactwo a patologia”.
2. „Konsekwencje nieobecności rodziców dla psychospołecznego rozwoju dziecka”.

22.04.2016 r.
Publikacja pokonferencyjna – PWSZ Sanok
1. „Przedszkole a rozwój dziecka”.
2. „Konsekwencje nieobecności rodziców dla psychospołecznego rozwoju dziecka”.
3. „Eurosieroctwo – problem współczesnych rodzin. skutki migracji zarobkowej”.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.