Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Krok I


 Rejestracja poprzez stronę internetową:

 • zapisy na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbywają się zgodnie z kalendarzem rekrutacyjnym, odnośnik do kalendarza postępowania rekrutacyjnego, przez Internet w systemie Rekrutacja XP,
 • moduł rejestracyjny będzie uruchomiany od 4 maja 2021 roku,
 • kandydat wybiera z listy rozwijanej: kierunek, stopień i formę studiów,
 • Uwaga! kandydat może zapisywać się na nieograniczoną liczbę kierunków.

Krok II


Założenie konta przez kandydata i uzupełnienie niezbędnych danych do formularza ankiety osobowej:

 • wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut,
 • należy podać podstawowe dane: nazwisko, imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, PESEL, adres zamieszkania i adres do korespondencji, numer telefonu oraz e-mail,
 • kandydaci na studia I stopnia – licencjackie oraz jednolite studia magisterskie podają informacje związane z ukończoną szkołą średnią i wynikami lub ocenami ze świadectwa dojrzałości (stara/nowa matura),
 • kandydaci na studia II stopnia – magisterskie wprowadzają dane dotyczące uczelni, ukończonego kierunku studiów, uzyskanego dyplomu ukończenia studiów i średniej arytmetycznej ocen otrzymanych z toku studiów na studiach I stopnia.

Krok III


Wgranie zdjęcia:

- UWAGA! zdjęcie w formacie .jpg należy przygotować przed rozpoczęciem rejestracji,

- bez prawidłowo przygotowanego formatu zdjęcia nie będzie możliwe wgranie pliku ani ukończenie rejestracji,

- należy pamiętać, aby zdjęcie spełniało następujące wymogi:

 • plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe
 • maksymalna wielkość pliku 2 MB
 • zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej (nie profil), bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy       
  i zamkniętymi ustami

- WAŻNE! Poprawienie źle wgranego pliku jest możliwe wyłącznie podczas składania dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym.

Krok IV


Zatwierdzenie danych:

- kandydat zatwierdza dane po zweryfikowaniu ich poprawności,
UWAGA! po zatwierdzeniu danych nie ma możliwości ich ponownej edycji,
- błędy w danych wprowadzonych przez kandydata są możliwe do poprawienia w Punkcie Rekrutacyjnym.

WAŻNE! Prosimy nie drukować formularza. 

Krok V


Badania lekarskie: 

- informacje dotyczące badań lekarskich dotyczą wyłącznie kandydatów na studia I  I II stopnia na kierunek pielęgniarstwo,

.- skierowanie na badania lekarskie należy odebrać osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym,

- badania lekarskie wykonywane są przez podmioty wskazane w wykazie (zakładka: Wymagane dokumenty),

- oryginał zaświadczenia lekarskiego, uzyskanego od lekarza medycyny pracy, kandydat dołącza do kompletu dokumentów.

Krok VI


Opłata rekrutacyjna:

 w wiadomości systemowej  na adres email podany podczas rejestracji internetowej kandydat otrzymuje potwierdzenie poprawnie wykonanej rejestracji oraz informacje o zasadach logowania się do systemu rekrutacyjnego,

- za pomocą loginu (informacja o nim w emailu) hasła ustanowionego w trakcie rejestracji kandydat ma możliwość zalogowania się  i pobrania wydruku opłaty rekrutacyjnej,

- na podstawie danych z wydruku systemowego opłatę - w kwocie 85 zł, należy wpłacić na poczcie, w punkcie płatniczym lub za pomocą przelewu w bankowości internetowej,

- dowód wpłaty lub potwierdzenie wykonanego przelewu należy dołączyć do kompletu dokumentów.

UWAGA!

Na podstawie Zarządzenia Rektora w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, osoby niepełnosprawne są zwolnione z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Prosimy o dostarczenie oryginału aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Krok VII


Złożenie dokumentów:

- po zakończeniu rejestracji kandydat powinien przygotować i dostarczyć komplet dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, kóry znajduje się w budynku Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50,

- komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa (druk pełnomocnictwa w zakładce: Wymagane dokumenty),

- dokumenty należy złożyć w terminach określonych w Kalendarzu postępowania rekrutacyjnego,

WAŻNENależy pamiętąć, iż sama rejestracja internetowa nie wystarcza do przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna dopuszcza do postępowania kwalifikacyjnego na studia osoby, które zarejestrowały się
w systemie rekrutacji online oraz złożyły komplet dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym.

Krok VIII


Ogłoszenie wyników:

po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wyniki ogłaszane są na tablicach ogłoszeń przy Punkcie Rekrutacyjnym w bud. przy ul. Henryka Sienkiewicza 50,

- ogłoszenie wyników planowane jest:

• po pierwszym naborze - w dniu 02.08.2021 r.

• po drugim naborze - w dniu 13.09. 2021 r.

• po trzecim naborze - w dniu 01.10.2021 r.


Wszelkich informacji na temat rekrutacji na studia udziela Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja@puz.tarnobrzeg.pl

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.