Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis


Koło Naukowe „Młodych Przedsiębiorców” zostało założone 20 marca 2003 roku. Swoimi działaniami wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez propagowanie idei przedsiębiorczości oraz wspomaganie młodych ludzi w dążeniu do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.  Koło motywuje studentów aby uwierzyli, że mogą odnieść sukces w życiu i nie bali się realizowania swoich pomysłów. 

Opiekun naukowy


mgr Joanna Olszowy

Cele i zadania


- organizowanie spotkań naukowych i konferencji,
- wyjazdy na seminaria i konferencje,
- prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie referatów i dyskusji,
- współpraca z innymi kołami naukowymi,
- uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym studenckim ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni,
- spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach oraz rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
- udział członków Koła w szkoleniach i kursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła.

Działalność naukowa


30 – 31.05.2019
Wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
1. Praktyczne aspekty wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w MŚP na przykładzie przedsiębiorstw z powiatu tarnobrzeskiego – publikacja pokonferencyjna,
2. Wpływ Elektrowni w Połańcu na rozwój miasta i regionu – publikacja pokonferencyjna.

15.11.2016
Wygłoszenie referatów podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki” zorganizowanej w PWSZ w Tarnobrzegu:
1. Dziecko w świecie współczesnych technologii – tabletowe dzieci – publikacja pokonferencyjna.
2. Spojrzenie na Trzeci Świat. Problem głodu, ubóstwa, higieny i niedostatku edukacji – publikacja pokonferencyjna.
3. Aspiracje zawodowo – edukacyjne studentów PWSZ w Tarnobrzegu.
4. Wiedza finansowa studentów PWSZ w Tarnobrzegu.

10.03.2016
Wygłoszenie 3 referatów podczas IV Łódzkiej Konferencji Logistycznej, zorganizowanej  na Uniwersytecie Łódzkim i publikacja pokonferencyjna:

 1. „Polityka transportu towarów niebezpiecznych na przykładzie firmy K-EX”
 2. „Nowoczesne rozwiązania logistyczne w pracy sądów”
 3. „Zagrożenia bezpieczeństwa związane z przewozem materiałów niebezpiecznych za pośrednictwem środków transportu samochodowego”

22.04.2016
Wygłoszenie 7 referatów podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju jednostki” zorganizowanej w PWSZ w Sanoku i publikacja pokonferencyjna:

 1. Eurosieroctwo – problem współczesnych rodzin. Skutki migracji zarobkowej.
 2. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzowania dzieci i młodzieży.
 3. Portale społecznościowe kontra rzeczywistość.
 4. E-sport i jego wpływ na rozwój społeczny człowieka.
 5. Tabletowe dzieci – wpływ technologii na rozwój najmłodszych.
 6. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania sukcesu zawodowego jednostki.
 7. Wpływ poczucia własnej wartości młodego człowieka na podejmowanie przez niego decyzje, wybory życiowe.

20.05.2016
Wygłoszenie 4 referatów podczas VIII Studenckiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, zorganizowanej 20.05.2016 r. przez WSIiZ w Kielnarowej i publikacja pokonferencyjna:

 1. Rola social media w życiu współczesnego człowieka.
 2. Rozwój dokumentacji księgowej.
 3. Analiza działań marketingowych na przykładzie firmy The Coca Cola Company.
 4. Pracoholizm – przejaw patologii w środowisku pracy. Słów kilka o homo faber.

Publikacja pokonferencyjna w monografii Konferencji Naukowej „Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce” zorganizowanej w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie:
      Wybrane regulacje prawne a system zarządzania.

Publikacja pokonferencyjna IV Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji, zorganizowanej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:
    „Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – uwarunkowania działalności innowacyjnej”.

 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.