Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
na zdjęciu zespół finansistów
Finanse i rachunkowość
Typ studiów: licencjackie (I stopnia)
Profil studiów:
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 3 letnie
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Zapisz się

Opis Studiów

Głównym założeniem kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość jest zdobycie przez studenta profesjonalnej wiedzy z zakresu: finansów i rachunkowości, funkcjonowania rynków, instytucji finansowych takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz umiejętności praktycznych analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych, a także kompetencji społecznych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowiskach niższego i średniego szczebla w dziale księgowości w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora budżetowego oraz podmiotach pośrednictwa finansowego, sektora ubezpieczeń, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Praktyczny charakter studiów, wpisuje się w potrzeby lokalnego rynku pracy, a zajęcia dydaktyczne i praktyki zawodowe prowadzą nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym posiadający także adekwatny dorobek naukowy.

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie nowoczesnych kadr do podjęcia pracy w podmiotach prywatnych oraz instytucjach sektora finansowego i ubezpieczeniowego na stanowiskach wymagających wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych z zakresu rachunkowości i finansów.

Ogólne cele kształcenia w ramach kierunku studiów Finanse i rachunkowość ukierunkowane są na: przekazanie interdyscyplinarnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz rachunkowości i finansów. Przygotowanie do identyfikowania i planowania przedsięwzięć o charakterze biznesowym w kontekście finansowym. Studenci nabywają umiejętności  praktyczne z zakresu finansów, bankowości, zarządzania ryzykiem, matematyki finansowej, rachunkowości zarządczej, informatyki oraz rynku kapitałowego i pieniężnego. Program studiów jest ukierunkowany na przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach. Studenci uzyskują także kompetencje społeczne i zawodowe pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Studia zapewniają praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w zakresie prowadzenia usług rachunkowych i podatkowych, a także zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych.

Praktyki zawodowe koncentrują się rozszerzeniu wiedzy specjalistycznej z zakresu rachunkowości i finansów MŚP, dużych podmiotów, instytucji i podmiotów sektora publicznego oraz organizacji non-profit, umiejętności praktycznych wykorzystania narzędzi  w pracy finansisty, w zakresie empirycznych zastosowań analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej w praktyce gospodarczej, przygotowania i analizy biznesplanów i rozwiania kompetencji społecznych i zawodowych preferowanych na współczesnym rynku finansowym.


grafika przedstawia grupę studentów podczas zajęć grafika przedstawia widok archiwum

Perspektywy Zawodowe

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku: Finanse i rachunkowość uzyska tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku: Finanse i rachunkowość pozwalają absolwentowi na ubieganie się o pracę w:

- przedsiębiorstwach różnych sektorów ww dziale księgowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także uproszczonych form księgowości na potrzeby sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatków, ubezpieczeń społecznych, opłat i różnych obciążeń podmiotów;

- instytucjach finansowych i bankowości na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych do obsługi bankowej i finansowej klientów indywidualnych i instytucjonalnych MŚP i dużych przedsiębiorstw (w zakresie oceny i analizy potrzeb finansowych i zdolności kredytowej, analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców, negocjacji i sprzedaży usług/produktów finansowych);

- w sektorze prywatnym w firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego, towarzystwach ubezpieczeniowych;

- w sektorze budżetowym w działach finansów oraz organizacjach pozarządowych.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe do zakładania i prowadzenia działalności rynkowej na własny rachunek.

Studia Finanse i rachunkowość pozwalają na dalszą kontynuację kształcenia na studiach ekonomicznych podyplomowych i studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.