Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Banknoty i monety
Finanse i rachunkowość
Typ studiów: licencjackie (I stopnia)
Profil studiów:
Forma studiów: stacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 3 letnie
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Zapisz się

Program Studiów

Przedmioty podstawowe

Matematyka, Mikroekonomia, Makroekonomia, Statystyka, Prawo, Ekonometria, Podstawy organizacji i zarządzania, Podstawy rachunkowości, Finanse, Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Psychologia, Socjologia organizacji, Etyka gospodarcza, Filozofia

Przedmioty kierunkowe

Matematyka finansowa, Ekonomia matematyczna, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstwa, Analiza ekonomiczna, Rachunkowość zarządcza, Finanse publiczne, Bankowość, Rynki finansowe, Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe (wybieralne)

Rachunkowość finansowa II, Rachunek kosztów, Organizacja prac księgowych, Rachunkowość podatkowa, Rachunkowość sektora publicznego, Rachunkowość bankowa, Ekonqomika i organizacja przedsiębiorstw, Controling strategiczny i operacyjny, Finanse instytucji bankowych i ubezpieczeniowych, Rynki i inwestycje finansowe, Programy finansowo-księgowe specjalistyczne, Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy, Ubezpieczenia gospodarcze, Biznes plan, Plan marketingowy, Marketing w przedsiębiorstwie, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Sprawozdawczość finansowa wg MSSF, Doradztwo podatkowe, Analiza finansowa, Optymalizacja podatkowa, Pośrednictwo finansowe i usługi finansowe, Rewizja ksiąg rachunkowych

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Praktyki: LINK

Zajęcia Praktyczne i Praktyki Zawodowe

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość odbywają zajęcia praktyczne i praktyki w:

Uczelnia wprowadziła nowoczesne podejście do kształcenia umiejętności praktycznych pożądane na współczesnym rynku pracy w sektorze finansowym i biurach rachunkowych. Stosuje na zajęciach nowoczesne, aktywizujące metody dydaktyczne wdrażane m.in. w symulatorach firm, promuje prace projektowe i zajęcia warsztatowe ukierunkowane na samodzielne i zespołowe opracowywanie biznesplanów, zarządzania finansami, analizy finansowe, które są wykorzystywane do optymalizowania decyzji gospodarczych i ekonomicznych.

Perspektywy Zawodowe

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach jako: księgowi, analitycy finansowi, asystenci doradców inwestycyjnych oraz menedżerowie. Absolwenci dzięki posiadanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom mogą również rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku Finanse i rachunkowość

w zakresie wiedzy będzie znał:

• zasady funkcjonowania systemu finansowego
• podstawy ekonomii
• zasady prowadzenia rachunkowości
• nowoczesne usługi finansowe
• system podatkowy, zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego
• zasady funkcjonowania komercyjnych i publicznych instytucji finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych, urząd skarbowy, NFZ, zakłady ubezpieczeń społecznych)
• prawne i formalne podstawy funkcjonowania systemu rachunkowości i finansów
• zasady prowadzenia działalności gospodarczej

w zakresie umiejętności będzie potrafił:

• używać metod i narzędzi z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości
• analizować podstawowe zjawiska gospodarcze
• stosować prawo w zakresie finansów i rachunkowości
• przygotować dokumentację księgowo-finansową do celów ewidencyjno-decyzyjnych w organizacji
• realizować analizę ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych
• identyfikować czynniki ryzyka i stosować modele zarządzania ryzykiem
• obliczać obciążenia fiskalne i optymalizować podatki

w zakresie kompetencji społecznych będzie:

• potrafił rozwijać swe umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości
• pracował w grupie wspólnie rozwiązując problemy z zakresu finansów i rachunkowości
• identyfikował i rozstrzygał dylematy oraz obowiązki związane z wykonywaniem zawodu finansisty i księgowego
• myślał i działał w sposób przedsiębiorczy, jako pracownik, kierownik lub osoba pracująca na własny rachunek
• miał świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych i jej zmienności

Kadra Dydaktyczna

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna mająca adekwatny dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne oraz praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.