Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Opis zakładu


Zakład Pielęgniarstwa w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych utworzono Zakład Pielęgniarstwa. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu kształci pielęgniarki od 2014 roku na poziomie studiów I stopnia, a od 2017 roku również na poziomie II stopnia. Przez ten czas sukcesywnie rozwijano infrastrukturę dydaktyczną: uruchomiono pracownie pielęgniarstwa, pracownię anatomii i fizjologii oraz biochemii i mikrobiologii. Doposażano sukcesywnie te pracownie w środki dydaktyczne służące do realizacji procesu dydaktycznego ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności praktycznych. Dążenie do kształcenia kadr pielęgniarskich na coraz wyższym poziomie sprawia, iż zachodzi potrzeba ciągłego rozwoju kierunku pielęgniarstwo, zwłaszcza w zakresie naukowym poprzez zdobywanie przez kadrę dydaktyczną kolejnych stopni i tytułów naukowych oraz prowadzenia projektów badawczych na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym. Powyższe przesłanki stały się przyczyną utworzenia Zakładu Pielęgniarstwa, którym pokieruje dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula.

Na zdjęciu sala umiejętności pielęgniarskich do prowadzenia zajęć praktycznych

Główne zadania zakładu


Głównym zadaniem Zakładu Pielęgniarstwa jest prowadzenie i doskonalenie działalności dydaktycznej na kierunku pielęgniarstwo; inspirowanie rozwoju naukowo – dydaktycznego nauczycieli akademickich na kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia oraz organizację i współorganizację seminariów, wykładów otwartych, konferencji naukowych, szkoleń i kursów z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W ramach Zakładu postanie Centrum Badań Naukowych, które ubiegać się będzie o zewnętrzne środki finansowe na prowadzenie badań naukowych, obejmujących swoim wsparciem nauczycieli akademickich stanowiących kadrę pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych (łącznie 26 osób), a także studentów zaangażowanych w  funkcjonowanie Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Koła Naukowego GOMPHOSIS. Zakład Pielęgniarstwa przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego kadry dydaktycznej co przełoży się na stałe podnoszenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w naszej Uczelni.

Na zdjęciu prowadzący zajęcia objaśnia studentom zasady postępowania przy wykonywaniu czynności pielęgniarskich

Kierownik zakładu


Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa - dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula.

Doświadczenie zawodowe:

- członek międzynarodowej grupy nauczycieli pielęgniarstwa - badaczy UDINE. Grupa UDINE Career Project powstała w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kształcenia klinicznego pielęgniarek w Europie;

- ekspert naukowy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL;

- członek Rady Naukowej czasopisma Journal of Education, Health and Sport;

- członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego PTP Oddziału Lubelskiego) oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego;

- recenzent licznych publikacji w czasopismach: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu; Journal of Health Sciences; Journal of Education, Health and Sport oraz Kwartalnik ETHOS;

- autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru medycyny, pielęgniarstwa i zdrowia publicznego (monografie, doniesienia z prac własnych, przewodniki, podręczniki);

- członkiem komitetów naukowych wielu krajowych konferencji i sympozjów naukowych;

- czynnym uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji naukowych.

Na zdjęciu doktor nauk medycznych Marianna Charzyńska - Gula

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.