Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Uczelniane spotkania społeczności akademickiej z Pracodawcami i Przedstawicielami otoczenia biznesu - ludźmi sukcesu w procesie  wspierania rozwoju przedsiębiorczości studentów w klimacie start-upowym - stały się już tradycją w naszej uczelnianej rzeczywistości.

W dniu 27. maja 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie ludzi nauki z ludźmi biznesu w progach naszej Uczelni. Spotkanie studentów kierunków: Ekonomia menedżerska oraz Finanse i rachunkowość WNTiE PUZ w Tarnobrzegu z Prezesem Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Panem mgr inż. Bogusławem Kobyłeckim.

Przedsięwzięcie to - podobnie, jak poprzednie - miało charakter otwarty, networkingowy i skierowane było do studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, członków Kół Naukowych oraz wykładowców akademickich zainteresowanych  dynamicznie rozwijającymi się współcześnie różnymi formami start-upów w środowisku akademickim podkarpackich uczelni wyższych.

Wzorem dotychczasowych uczelnianych spotkań w PUZ w Tarnobrzegu, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych dr inż. Aleksander Kasprzyk wraz z Prezesem TARR Panem mgr inż. Bogusławem Kobyłeckim, zaproponowali na początku krótką networkingową prezentację wszystkich uczestników spotkania. Taka formuła interaktywnej prezentacji posłużyła Prezesowi TARR do zapoznania się ze studentami i efektami ich praktyk zawodowych oraz staży studenckich, które realizowane są w środowisku biznesowym współpracującym z naszą Uczelnią. Dodatkowo  stworzyła ona perspektywy poszukiwania przez studentów pracy wakacyjnej i atrakcyjnego zatrudnienia, m.in. w ZUS, czy w Urzędzie Skarbowym, a także była okazją do prezentacji ambitnych planów studentów związanych z założeniem przez nich własnej firmy np. biura rachunkowego, czy e-biznesu. Nie do przecenienia były także rozmowy o wielkich atutach łączenia pracy zawodowej i prowadzenia własnego small biznesu z zaletami równoległego studiowania na kierunkach ekonomicznych w PUZ w Tarnobrzegu.

Wprowadzeniem do tematyki start-upowej i wspierania przedsiębiorczości akademickiej było wystąpienie Dziekana WNTiE, który przedstawił dotychczasowe kierunki i obszary współpracy Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych z Pracodawcami oraz Wydziałową Rada Programową Uczelni. W ramach dotychczasowych licznych wspólnych przedsięwzięć i cyklicznych spotkań realizowanych pod egidą Uczelnianego Kubka Biznesu, czy Akademii Menedżera i Finansisty oraz wizyt studyjnych, a także różnych spotkań z Pracodawcami, Przedstawicielami uczelnianego otoczenia biznesu, a przede wszystkim z Absolwentami naszej Uczelni, a obecnie ludźmi sukcesu - zostały omówione korzyści dla obu środowisk wypływające ze wspólnych dyskusji ,,ŚWIATA NAUKI” ze ,,ŚWIATEM BIZNESU”. Pozwalają one m. in. na konsultację programów studiów i praktyk zawodowych oraz pozyskiwanie nowych miejsc do ich odbywania, czy zrealizowania bieżących wizyt studyjnych, z których ostatnie miały np. miejsce w dniu 23 maja br. w Inspektoracie ZUS i Oddziale PZU w Tarnobrzegu.

Istotną rolę, podczas aktualnego spotkania, odegrał - wygłoszony przez Prezesa TARR  Pana mgra inż. Bogusława Kobyłeckiego - przedmiotowy wykład pt. „Start-up w kreowaniu przedsiębiorczości akademickiej” -  poprzedzony bardzo ciekawą prezentacją działalności Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jej sukcesami w zakresie wspierania przedsiębiorczości lokalnej wraz z  informacjami na temat zrealizowanych i finalizowanych w 2022 r. projektów wspierających różne formy przedsiębiorczości, w tym  programem ekonomii społecznej - http://www.pakd.pl/owes2. Głównym celem tych przedsięwzięć jest tworzenie  nowych i atrakcyjnych miejsc pracy w naszym regionie. I tak np. w ramach programu ekonomii społecznej - http://www.pakd.pl/owes2 zakładano powstanie min. 357 miejsc pracy w nowych oraz już istniejących Przedsiębiorstw Społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzenie działań, za pomocą specjalnie dobranych innowacyjnych narzędzi,  mających na celu stabilizację na rynku pracy oraz rozwój Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej, skupiającego PES/PS/JST z terytorium subregionu.

Prezes TARR omówił także dotychczasowe działania tego podmiotu na rzecz promocji i wspierania działań w zakresie rozwoju start-upów w subregionie tarnobrzeskim, oraz na naszej Uczelni, w tym Tarnobrzeski Startup 2020 - http://tarr.pl/category/aktualnosci-tarnobrzeskie-start-upy/#page-content Zaprezentował również nowy projekt start-upu - https://carpathianfest.pl promowany przez TARR, do którego udziału zaprosił także studentów naszej Uczelni.

Kolejną ważną odsłoną spotkania była promocja przedsiębiorczości akademickiej pod kątem rozwoju start-upów prowadzonych w formie zajęć warsztatowych na temat: „Przygotowanie dokumentacji projektu start-upowego – założenia merytoryczne”. Prezentacja ta koncentrowała się wokół założeń merytorycznych i metodologii biznes-planu nowego przedsięwzięcia start-upowego - https://carpathianfest.pl. Dużo miejsca przeznaczono omówieniu formalnej ścieżki procedowania nowego projektu dedykowanego młodym mieszkańcom i studentom studiującym na Podkarpaciu pt. „Własny Biznes receptą na sukces” współfinansowanego ze środków EFS i realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - www.wlasnybiznestarr.pl.

Prezes TARR podzielił się także nowinkami związanymi z obowiązującymi trendami podczas prezentacji nowych star-upów oraz z procesem komunikacyjnym main eventu Carpathian Startup Fest 2022, który zainaugurowano 17 maja br. w Inkubatorze Technologicznym RARR w Jasionce.

Bardzo inspirujący oraz merytoryczny sposób przedstawienia przez Pana Prezesa TARR różnych form wspierania przedsiębiorczości akademickiej wywołał – wśród wszystkich uczestników spotkania, a szczególnie u studentów - ogromne zainteresowanie problematyką działalności TARR i nowymi formami rozwoju start-upów w Polsce.

Wszyscy zebrani wskazywali na wielkie znaczenie zaistniałego seminarium oraz na konieczną potrzebę systematycznego organizowania tego rodzaju spotkań w tak otwartej networkingowej formule i zwrócili się do Pana  Prezesa TARR mgra inż. Bogusława Kobyłeckiego z zaproszeniem do udziału w dalszych takich wydarzeniach na naszej Uczelni. W odpowiedzi Pan Prezes  zasugerował, na kolejne takie zebranie, prezentację nowego projektu przygotowywanego przez TARR pt. „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” ramach Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP na lata 2014-2020 r. oraz nowe podejście do zarządzania i optymalizacji kosztów w TSSE WISŁOSAN.


Szanowni Państwo,

W imieniu społeczności akademickiej naszej Uczelni, wszystkich studentów - uczestników spotkania składamy – Panu Prezesowi Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Jej Magnificencji Pani Rektor PUZ w Tarnobrzegu serdeczne podziękowania za możliwość realizacji, w progach naszej Uczelni, takich spotkań: ,,ŚWIATA NAUKI” ze ,,ŚWIATEM BIZNESU” promujących nowoczesne i start-upowe nurty kreatywnego podejścia do popularyzowania - w naszym akademickim środowisku - nowoczesnych start-upowych trendów w ramach różnych form wspierania przedsiębiorczości wśród studentów PUZ w Tarnobrzegu.


Tekst opracował: dr inż. Aleksander Kasprzyk - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego
zdjęcia przedstawiają uczestników podczas spotkania studentów z prezesem tarnobrzeskiej agencji rozwoju regionalnego

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.