Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
na zdjęciu przyszły absolwent kierunku zarządzanie biznesem
Zarządzanie biznesem - NOWY KIERUNEK!
Typ studiów: I stopnia - licencjackie
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 6 semestrów, 3 lata
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Zapisz się

Opis studiów

Głównym założeniem kształcenia na kierunku: Zarządzanie biznesem jest wyposażenie studenta w specjalistyczną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zarządzania podmiotami z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i współpracy z instytucjami  otoczenia biznesu. Praktyczny charakter studiów jest odpowiedzią na obecne tendencje na rynku pracy oraz oczekiwania i wskazówki ze strony pracodawców. Prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy posiadają praktykę w biznesie zapewni uzyskanie przez studentów aktualnej wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny.

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla biznesu, menedżerów i ekspertów posiadających kwalifikacje z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów posługującymi się nowoczesnymi formami komunikacji i technologiami IT.

Ogólne cele kształcenia w ramach kierunku studiów Zarządzanie biznesem to: zdobycie przez studentów wiedzy na temat zarządzania i jakości, funkcjonowania organizacji oraz prawnych aspektów prowadzenia działalności biznesowej. Kierunek pozwala na rozwijanie u studentów umiejętności identyfikowania, diagnozowania procesów rynkowych i rozwiązywania problemów biznesowych związanych z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi oraz krytycznego myślenia i komunikowania się branżowymi językami obcymi. Student będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządczych w organizacji, w tym projektami o charakterze biznesowym i administracyjnym,  a także wyposażony w niezbędne kompetencje społeczne i zawodowe do projektowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, kreatywnego myślenia i elastycznego kierowania biznesem zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wymogami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Praktyki zawodowe zwierają szeroki zakres tematyki ukierunkowanej na nowoczesne metody i narzędzia zarządzania organizacjami preferowane przez pracodawców, a także w obszarze sprawnego posługiwania się programami finansowo-księgowymi i narzędziami komunikacji oraz informatycznymi wspierającymi procesy decyzyjne w biznesie.

Jakie perspektywy zawodowe?

Perspektywy zawodowe

W efekcie ukończenia studiów absolwent kierunku: Zarządzanie biznesem uzyska tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku: Zarządzanie biznesem pozwalają absolwentowi na ubieganie się o pracę w:

·         mikro i małych przedsiębiorstwach oraz e-biznesie;

·         agencjach marketingowych, reklamowych i firmach consultingowych,

·         przedsiębiorstwach w działach handlowych i HR, na stanowiskach specjalistów ds. zarządzania strategicznego oraz jakości;

·         instytucjach na stanowiskach kierowniczych i specjalisty ds. zarządzania projektami, analityka ekonomiczno-finansowego oraz doradcy biznesowego.

Absolwenci kierunku: są profesjonalnie przygotowani do zorganizowania i prowadzenia własnej działalności biznesowej zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki rynkowej.

 

Studia Zarządzanie biznesem stwarzają także perspektywę dalszego rozwoju i doskonalenia zawodowego w ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich).


 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.