Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam
Uczniowie z zainteresowaniem słuchają nauczycielki
Pedagogika
Typ studiów: I stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Język podstawowy: polski
Czas studiów: 6 semestrów, 3 lata
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Zapisz się

Opis Kierunku

Pedagogika to kierunek studiów, którego celem uczenia się jest nauka o człowieku, relacjach pomiędzy ludźmi, sztuce bycia z innymi, praktyce wychowywania, pomagania, pomocy w trudnych sytuacjach. Studiując na tym kierunku nabywa się umiejętności, które pozwalają towarzyszyć innym w podróży do dorosłości, w codziennych trudach, w rozwoju, ale także szansa na lepsze poznanie swoich mocnych stron i pracę nad własnymi słabościami. Pedagogika to nowoczesny kierunek studiów, odpowiadający współczesnym wyzwaniom w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki. Autorski program został opracowany wspólnie z pracodawcami – przedstawicielami instytucji działających w obszarze opiekuńczej praktyki kierowanej do rodzin, dzieci  i młodzieży, osób dorosłych i w późnej dorosłości.

Studia na kierunku Pedagogika, przygotowują do m. in. do pracy pedagogicznej realizowanej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi oraz z rodziną przeżywającą trudności, pracy wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi charakteryzującymi się zaburzonym zachowaniem, naruszającymi normy społeczne i prawne, niedostosowanymi społecznie oraz pracy z osobami z deficytami wychowawczymi, przejawiającymi zachowania ryzykowne, zagrożonymi różnego rodzaju uzależnieniami, a także z podopiecznymi którzy, częściowo lub trwale, wymagają pedagogicznego wsparcia.

Praktyki: LINK

Perspektywy Zawodowe

Pedagogika profil praktyczny to  zdobywanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności niezbędnego dla podejmowania pracy w różnych formach opieki zastępczej, placówkach działających na rzecz osób wykluczanych i marginalizowanych, wymagających wsparcia oraz przejawiających zaburzenia w zachowaniu.

Absolwent kierunku Pedagogika może pracować w instytucjach i placówkach środowiskowych typu dom pomocy społecznej, świetlice terapeutyczne, powiatowe centra pomocy rodzinie, placówkach poradnictwa rodzinnego oraz w placówkach pracujących z rodzinami i organizujących czas wolny.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.