Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam


OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

SPOŚRÓD STUDENTÓW I ROKU - STUDIA I STOPNIA

KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

 

PUZ w Tarnobrzegu ogłasza nabór Uczestników do Projektu pn. „Z symulacją medyczną w przyszłość – projekt podniesienia jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Nr projektu: nr POWR.05.03.00-00-0001/19


Nabór jest skierowany do studentów PUZ w Tarnobrzegu I roku kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia.


W Projekcie uczestniczyć mogą osoby posiadające status studenta kierunku pielęgniarstwo I roku w PUZ Tarnobrzeg. Termin i miejsce udzielania wsparcia w Projekcie: zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie www.puz.tarnobrzeg.pl w zakładce Projekty Rozwojowe w podzakładce Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia - Studenci.

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów);

- uzupełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do dnia 24.02.2021r. osobiście w Biurze Projektu – pok. nr 7A w budynku Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50.

Studenci zakwalifikowani do Projektu tj. wpisani na listę uczestników zobowiązani są do wypełnienia i złożenia następujących dokumentów:

- formularza danych osobowych uczestnika Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu),

- deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu),

- oświadczenia uczestnika Projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu).

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa studentów w Projekcie.


O udziale w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych (kompletność dokumentacji, terminowość złożenia wymaganych dokumentów).


 Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projektu oraz załącznikami do Regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu PUZ w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7A, (obiekt przystosowany do osób z niepełnosprawnościami: podjazd, miejsca parkingowe, łazienka)

Dane kontaktowe: Kierownik Projektu: Bogdan Tomczyk - mail: kanclerz@puz.tarnobrzeg.pl 

Ogłoszenie o naborze na uczestników Projektu
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu)
Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu)
Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu)
Oświadczenie uczestnika Projektu

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.