Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

 

grafika przedstawia dwie studentki na niebieskim lekko zamglonym tle i napis informujący o komunikacie

Komunikat Rektora PUZ w Tarnobrzegu z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) informuję, że od nowego roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu planuje się powrót do realizacji kształcenia w siedzibie Uczelni.

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone będą co do zasady w formie stacjonarnej.

Dopuszcza się prowadzenie również zajęć w formie zdalnej lub stacjonarnej łącznie z hybrydową.

Decyzję dotyczącą form prowadzenia zajęć dydaktycznych powierza się Dziekanom Wydziałów i zobowiązuje się ich do uprzedniego poinformowania o tych formach studentów.

Dziekani Wydziałów podejmując decyzję o formie realizacji zajęć dydaktycznych są zobowiązani uwzględnić aktualną sytuację epidemiczną, możliwość osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, wielkość dostępnych sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz konieczność przestrzegania odpowiednich przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej lub wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących ograniczających funkcjonowanie Uczelni możliwe jest przywrócenie kształcenia w trybie hybrydowym.

Informuję także, że legitymacje studenckie pozostają ważne – bez konieczności przedłużania ich ważności –  do dnia 14 października 2021 r.

 

REKTOR

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz.


 

 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.