Godło Polski, szare na białym tle
Logo Tłumacz Migam

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie IDOL 2020 Fundacji Szansa dla Niewidomych. Celem konkursu było wyróżnienie osób, firm i instytucji, które w najznakomitszy sposób zasłużyły się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, wyrównywania życiowych szans oraz walce o emancypację osób z niepełnosprawnością.

W konkursie można było rywalizować w pięciu kategoriach: Idol środowiska, Media, Urząd Otwarty dla Niewidomych, Instytucja/Placówka Kultury/Firma oraz w kategorii Edukacja, w której startowała Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu. Uczestnicy rywalizujący w tej kategorii to podmioty zajmujące się edukacją, dla których nauczanie niewidomych i słabowidzących jest ważnym elementem procesu kształcenia. Instytucje te powinny dysponować odpowiednim oprzyrządowaniem, niwelującym niepełnosprawność wzroku, a ich obiekty powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabowidzących.

Do rywalizacji w kategorii Edukacja pretendowały Uniwersytety, Politechniki oraz inne Uczelnie Wyższe z całej Polski. Były to m.in.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Wrocławska, Politechnika Białostocka, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Konkurs był podzielony na dwa etapy: wojewódzki i krajowy.

W etapie wojewódzkim konkursu Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu zajęła I miejsce w kategorii Edukacja. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego nagrodzeni zostaną podczas Regionalnej Konferencji REHA, która odbędzie się 9 października 2020 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Państwowa Uczelnia Zawodowa jako zdobywca I miejsca w etapie wojewódzkim została zakwalifikowana do etapu krajowego, uzyskując w nim III miejsce.

Uroczystość wręczenia laureatom etapu krajowego statuetek oraz dyplomów odbyła się 11 września 2020 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas otwarcia Światowego Spotkania Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich – REHA FOR THE BLIND IN POLAND – największej na świecie inicjatywy skierowanej nie tylko dla całego środowiska osób niewidomych i słabowidzących, ale dla wszystkich, którzy pragną bliżej poznać świat osób z niepełnosprawnością.

Uzyskanie miejsca na podium konkursu było możliwe dzięki wielu działaniom Uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczelnia wprowadziła udogodnienia zarówno architektoniczne jak i dydaktyczne. W budynkach Uczelni znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nakładki na poręcze oraz drzwi w języku Braill’a, posadzki, nakładki na schody oraz wykładziny antypoślizgowe. Przy wejściach do budynków Uczelni znajdują się podjazdy oraz miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W aulach audytoryjnych ze stałymi siedziskami oraz pracowni informatycznej znajdują się miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózku. W budynku Uczelni znajduje się także winda oraz rampa likwidująca różnice poziomu kondygnacji.

Osoby z niepełnosprawnością studiujące w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu mogą korzystać także z wielu udogodnień dydaktycznych. Do dyspozycji osób niewidomych i słabo widzących są dostępne specjalistyczne zestawy komputerowe, biurka z elektryczną regulacją wysokości, drukarka Braillowska oraz lupy powiększające. Dodatkowo na salach wykładowych dla osób niesłyszących i słabo słyszących zostaną zainstalowane pętle indukcyjne wspomagające rozmowę podczas spotkań dla użytkowników aparatów słuchowych.


Zobacz, jak pomagamy studentom niepełnosprawnym


Na pomoc Uczelni mogą liczyć również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz mających problemy w poruszaniu się. Ze względu na ich potrzeby zlikwidowane zostały progi przy wejściach do sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz udrożniono ciągi komunikacyjne na terenie Uczelni. Zaplanowano również zakup schodołaza dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci atrakcyjnych stypendiów, również w przypadku wydarzeń losowych. Stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi od 600 zł do 800 zł. Uczelnia oferuje również stypendium socjalne, dla osób w trudnej sytuacji materialnej, które wynosi od 700 zł do 950 zł. Ponadto osoby uzyskujące wyróżniające wyniki w nauce mogą ubiegać się o stypendium Rektora, które wynosi od 1000 zł do 1200 zł, a także w przypadku znaczących osiągnięć naukowych o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 17 000 zł. W trudnych, losowych sytuacjach życiowych Uczelnia wspiera studentów zapomogą finansową, którą szacuje na podstawie zaistniałego wydarzenia.

Studenci z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, mogą się starać również o formy egzaminów i zaliczeń dostosowane do możliwości studenta, w tym wydłużenie czasu pisania testu, zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach, indywidualną organizację studiów, uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej, wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości oraz możliwość zadawania materiału w mniejszych częściach. Ponadto Biblioteka Uczelni wyposażona jest w system IbukLibra pozwalający na dostęp do publikacji w wersji elektronicznej.

W celu zrozumienia potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych oraz zapoznania z nimi pracowników Uczelni, przeprowadzone zostało szkolenie doskonalące w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W przyszłości Uczelnia planuje przeprowadzenie specjalistycznego kursu z zakresu języka migowego.

Uczelnia na potrzeby kadry oraz samych studentów zatrudnia  pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest stałe monitorowanie i analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ścisła współpraca ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Nadto w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  Uczelnia  we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami planuje wdrożyć racjonalne dostosowanie procesu dydaktycznego oraz podnieść świadomość i kompetencje kadry, co w rezultacie zniweluje wyżej wymienione bariery i przełoży się na większą liczbę studentów na Uczelni. Ponadto zmodernizowane zostaną obecnie wykorzystywane internetowe systemy informatyczne.

Udział w ogólnopolskim konkursie IDOL 2020 i zdobyte w nim nagrody to dla Tarnobrzeskiej Uczelni zarówno uhonorowanie dotychczasowych działań, jak również silna motywacja do dalszej pracy w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w uzyskiwaniu wykształcenia. Obecnie, w ocenie organizatora konkursu IDOL 2020, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu jest jedną z najlepiej dostosowanych Uczelni pod kątem studentów z niepełnosprawnościami na Podkarpaciu.

Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 90 15
lub 15 822 90 23
fax. 15 823 57 88

Drodzy Użytkownicy,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"), kierując się potrzebą jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów, informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim podniesienie standardów obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W nowej wersji Polityki prywatności uszczegółowiliśmy w związku z tym zasady przetwarzania powierzanych nam danych osobowych, dostosowując w ten sposób dotychczasowe rozwiązania do wymogów RODO.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj
Nowe dokumenty i procedury obowiązywać będą od dnia 25 maja 2018 roku.
Niezależnie od powyższego, celem realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, przekazujemy Państwu informację nt. podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, tego kto jest administratorem Państwa danych, w jakich celach są one przetwarzane. Treść klauzuli informacyjnej jest dostępna tutaj
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.